­
Odlukama Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta br. 612-00-663/2008-4 od 20.03.2009. godine akreditovani su Beogradskа bankarskа akademijа, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union, Beograd, kao visokoškolska ustanova u okviru polja društveno-humanističkih nauka i studijski program osnovnih akademskih studija "Bankarstvo, osiguranje i finansije" i studijski programi diplomskih akademskih studija - master "Finansijsko - bankarski i poslovni menadžment" i "Investiciono bankarstvo", u skladu sa standardima propisanim Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
­