­

 

BBA
1. Statut Beogradska bankarske akademije
2. Rešenje o akreditaciji Beogradske bankarske akademije
  Uverenje o akreditaciji visokoskolske ustanove NOVO
  Uverenje o akreditaciji osnovnih akademskih studija – Ekonomija i finansije NOVO
  Uverenje o akreditaciji master akademskih studija –Investiciono bankarstvo NOVO
  Uverenje o akreditaciji master akademskih studija–Bankarstvo, finansije i biznis NOVO
  Uverenje o akreditaciji master akademskih studija– Marketing menadzment NOVO
  Uverenje o akreditaciji doktorskih akademskih studija– Finansije NOVO
3. Rešenje o re-akreditaciji Beogradske bankarske akademije za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti
4. Dozvola za rad
  Rešenje o dopuni dozvole za rad sa doktorskim studijama NOVO
  Rešenje o dopuni dozvole za rad NOVO
Akta koja obezbeđuju sprovođenje politike kvaliteta na Fakultetu
5.  Strategija obezbeđenja kvaliteta
6. Standardi i postupci za obezbeđenje i unapređenje visokoškolske ustanove
7.  Pravilnik za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada
Pravilnici i ostala opšta akta
8.  Pravilnik o osnovnim i diplomskim akademskim studijama
9. Pravilnik o izboru nastavnika
10. Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka
11. Pravilnik o upisu studenata na osnovne i diplomske akademske studije
12. Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu
13. Pravilnik o udžbenicima i drugoj nastavnoj literaturi
14. Pravilnik o radu biblioteke
15. Pravilnik o radu Studentskog parlamenta
16.  Studentski kodeks
17. Etički kodeks
18. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata
19. Pravilnik o upisu studenata na doktorske akademske studije NOVO
20.  Pravilnik o oceni i odbrani doktorske disertacije NOVO
Prilozi i pokazatelji
21. Prilog 4.2. Procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u školskoj 2008/09, 2009/10 , 2010/11 i 2011/12 godini u okviru akreditovanih studijskih programa
22. Prilog 4.3 Prosečno trajanje studija u školskoj 2008/09, 2009/10 i 2010/11 godini u odnosu na raniji petogodišnji i desetogodišnji period
23.  Prilog 4.4. Stopa odustajanja studenata od daljeg studiranja
24. Prilog 4.5. Broj studenata koji su upisali narednu školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za svaki studijski program
25. Prilog 4.8. Mišljenje diplomiranih studenata o kvalitetu studijskog programa i postignutim ishodima učenja
  Prilog 4.9. Zadovoljstvo poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca
26. ASSECO SEE – Svetlana Krsmanović
27. Institut ekonomskih nauka – Dragan Filimonović
28. SIEPA – Draško Nikolić
29. Prilog 6.5. Lista opreme u vlasništvu ustanove koja se koristi za naučnoistraživački, umetnički i stručni rad
30. Tabela 8.1. Pregled broja studenata po studijskim programima i godinama studija
31. Tabela 9.1. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi
32. Tabela 9.2. Naziv udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na visokoškolskoj ustanovi
33. Prilog   9.2. Popis informatičkih resursa
34. Tabela 10.1. Broj nenastavnih radnika stalno zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica
35. Prilog 10.2. Šematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove
36. Tabela 11.2. Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu
­