­

Studenti koji su završili visoku poslovnu školu strukovnih studija ili neku drugu srodnu visoku školu (ekonomija, biznis, pravo, poslovna informatika i sl.) u trogodišnjem trajanju, mogu da nastave studije na našem fakultetu upisom u prvu godnu master akademskih studija pod uslovom da ostvare dodatnih 40 ESPB polaganjem sledećih predmeta:

  • Strategijski menadžment (7 ESPB)
  • Monetarna ekonomija (7 ESPB)
  • Bankarstvo (7 ESPB)
  • Finansijska tržišta (6 ESPB)
  • Bankarsko poslovanje (7 ESPB)
  • Osiguranje (6 ESPB)

Prilikom upisa potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • Diplomu o završenoj visokoj školi (original ili overena fotokopija)
  • Uverenje o položenim ispitima
  • Izvod iz knjige rodjenih (original ili overena fotokopija)
  • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5

Školarina, koja uključuje kompletnu udžbeničku literaturu i polaganje diferencijalnih ispita iznosi 2.700 odnosno 3.000 evra ako se plaća u ratama.

 

­