Fakultet je akreditovan

Odlukama Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta br. 612-00-663/2008-4 od 20.03.2009. godine akreditovani su Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union, Beograd, kao visokoškolska ustanova u okviru polja društveno-humanističkih nauka i studijski program osnovnih akademskih studija „Bankarstvo, osiguranje i finansije“ i studijski programi diplomskih akademskih studija – master „Finansijsko – bankarski i poslovni menadžment“ i „Investiciono bankarstvo“, u skladu sa standardima propisanim Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.