Izdavačka delatnost

Ekonomski aspekti ekološke politike

Ekonomski aspekti ekološke politike

redaktor Božo Drašković
Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2012 (Beograd : Čigoja štampa)
VII, 546 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-80315-98-0
COBISS.SR-ID 195386636