Izdavačka delatnost

Tržišne strukture i zaštita konkurencije : iskustva zemalja u tranziciji

Tržišne strukture i zaštita konkurencije : iskustva zemalja u tranziciji

redaktori Božo Drašković, Vlastimir Vuković
Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, 2008 (Beograd : Čigoja štampa)
VI, 303 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-80315-77-5
COBISS.SR-ID 153400332