Izdavačka delatnost

Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama u okruženju

Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama u okruženju

redaktori Hasan Hanić, Vlastimir Vuković
Beograd : Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beogradska bankarska akademija : Institut ekonomskih nauka, 2008 (Beograd : Čugura print)
VI 367 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-020-4
COBISS.SR-ID 153841932