Izdavačka delatnost

Tržište osiguranja u Srbiji : stanje i perspektive

Tržište osiguranja u Srbiji : stanje i perspektive

redaktor Hasan Hanić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije : Institut ekonomskih nauka, 2007 (Beograd : Čigoja štampa)
VI, 154 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-011-2
COBISS.SR-ID 142092044