Računovodstvo
i revizija

Osnovne akademske studije -
Ekonomija, finansije i biznis -
180 ESPB

Modul

Računovodstvo i revizije

Vrsta studija

Osnovne akademske studije

Naziv

Ekonomija, finansije i biznis

Broj ESPB bodova​

180

Dužina trajanja

6 semestara (3 godine)

Stručni naziv

Ekonomista

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, analiziranje finansijskih izveštaja, identifikovanje i upravljanje rizicima prema najnovijim evropskim standardima u ovoj oblasti i dr.

PREDMETI

1. Mikroekonomija

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 9

Osnovni cilj predmeta jeste: da studente upozna sa dostignućima u teoriji preduzeća, te standardnim metodološkim oruđima koja se koriste u analizi složenih pojava savremenog poslovnog sveta; da studenti razumeju ponašanje proizvođača odnosno preduzeća i potrošača odnosno domaćinstava koji predstavljaju osnovne ćelije privrede svake zemlje; da studenti savladaju osnovni kategorijalni aparat koji se kasnije koristi u drugim nastavnim predmetima (Makroekonomiji, Monetarnoj ekonomiji, Javnim finansijama, Principima marketinga, drugim disciplinama iz oblasti ekonomije i menadžmenta).

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 9

Osnovni cilj predmeta jeste da studente upozna sa osnovnim statističkim metodama analize u oblasti bankarstva, osiguranja i finansija: merama centralne tendencije, merama disperzije, metodama korelacione i regresione analize, tehnikama testiranja statističkih hipoteza, kao i metodima analize vremenskih serija. Cilj predmeta je da se studenti osposobe da mogu da izvrše strukturnu i dinamičku analizu ekonomskih i finansijskih pojava na makro nivou i na nivou finansijskih i drugih organizacija i da, na osnovu izvršene analize, pravilno izvode odgovarajuće zaključke i da vrše projekcije kretanja pojava u budućem vremenskom periodu ili za različite očekivane vrednosti eksplanatornih promenljivih.

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih i komunikativnih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkog korpusa iz domena bankarstva i finansija, u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije i korišćenja stručne literature na engleskom jeziku.

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da se studenti upoznaju sa ključnim elementima pravnog i institucionalnog okvira poslovanja privrednih subjekata, što podrazumeva analizu pravnog odnosa na relaciji privredno društvo – država (upravnopravni aspekt), odnosima između privrednih društava (ugovorni i poslovnopravni aspekt), kao i analizom strukture različitih oblika privrednih društva (statusni aspekt). Da studenti sagledaju osnove celokupnog pravnog okvira modernog poslovanja i steknu uvid u korpus prava i obaveza ekonomista i menadžera i da se kod njih kreira osnov za razumevanje pravnih principa koji su uključeni u ekonomske odnose i poslovne transakcije. Pored sticanja znanja iz prava privrednih društava i ugovornog poslovnog prava studenti se posebno upoznaju sa osnovama pravnog i institucionalnog okvira u kome se odvija nastanak, prestanak i poslovanje subjekata u finansijskom sektoru. Detaljno se analizira relevantna regulativa i praksa u sektoru bankarstva, osiguranja i tržišta kapitala. Poseban akcenat je stavljen na razvijanje svesti o poštovanju pravnih pravila i dobrih poslovnih običaja.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 9

Cilj predmeta je da pruži uvid u celinu privrednog života jedne nacije ili države; da studenti shvate da se ekonomski interesi pojedinaca, kompanija i društva često veoma razlikuju i da prepoznaju opšti ekonomski interes, odnosno principe i zakonitosti tokova, procesa i odnosa unutar ekonomskog sistema u celini; da se studenti osposobe da identifikuju institucije, instrumente i strategije na raspolaganju kreatorima ekonomske politike koji koriguju ili minimiziraju negativne uticaje spoljnih faktora ili sopstvenog (ne)činjenja u prethodnim iteracijama privrednog ciklusa; da student može na pouzdan način da sagleda ekonomsku poziciju odnosno opštu perspektivu kako mikroekonomskog subjekta tako i države kao ekonomske jedinke u svetu tržišne privrede, na nacionalnom i komparativno gledano na međunarodnom nivou.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 6

Upoznavanje studenata sa osnovama menadžmenta kao nauke i profesije; upoznavanje sa najvažnijim školama menadžmenta, počevši od naučnog, administrativnog, bihejviorističkog, do savremenih situacionih pristupa u izučavanju menadžmenta; razumevanje i ovladavanje bazičnim tehnikama i metodama donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima funkcionisanja savremenog preduzeća; ovladavanje osnovnim menadžerskim znanjima i veštinama uz razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja; detaljno sagledavanje i razumevanje sadržaja, oblika i međusobne povezanosti osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola).

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 9

Upoznavanje sa teorijskom osnovom, pravilima i procedurama ustrojstva i primene računovodstvenih metoda, kao i aplikacija dvojnog knjigovodstva i sistema finansijskog izveštavanja ekonomskih subjekata; razumevanje računovodstva kao sveobuhvatnog sistema beleženja stanja i promena imovine odnosno finansijskih transakcija određenog entiteta, uključujući planiranje, analizu, nadzor i izveštavanje. Cilj izučavanja ovog predmeta jeste da student sagleda značaj sistema finansijskog računovodstva kao svojevrsne baze podataka koja čini ključnu komponentu računovodstvenog informacionog sistema kao celine, ali i kao podsistema integralnog informacionog sistema preduzeća.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkog korpusa iz domena bankarstva i finansija, u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije i korišćenja stručne literature na engleskom jeziku.

1. Monetarna ekonomija

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 9

Usvajanje osnovnih znanja o teorijskim i empirijskim pitanjima koja se odnose na ulogu novca u funkcionisanju tržišne privrede; upoznavanje sa osnovnim elementima monetarne ekonomije – definicija novca, kreiranje i tražnja novca, način na koji centralna banka može da utiče na količinu novca u opticaju, povezanost promena novčane mase sa promenama u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti i nivoom cena; upoznavanje sa odgovarajućim teorijskim osnovama za analizu uloge monetarne politike u okviru konkretne tržišne privrede.

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 9

Cilj predmeta Bankarstvo jeste da student: shvati mesto i ulogu centralnog i poslovnog bankarstva u savremenim finansijskim strukturama, razume ulogu i značaj centralne banke u bankarskom sistemu date zemlje; nauči ključne segmente aktivnosti poslovnih banaka – prikupljanje i plasiranje novčanih sredstava, obavljanje komisionih i drugih poslova; stekne osnovna znanja iz domena poslovanja banke na međunarodnim finansijsko-bankarskim tržištima.

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 7

Cilj predmeta jeste: upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i mogućnostima savremenih informacionih tehnologija; sticanje osnovnih znanja o informacionim sistemima i njihovoj poslovnoj primeni; sticanju znanja koja su neophodna za dalje izučavanje različitih aspekata informacionih sistema (struktura, baze podataka, programiranje, razvoj informacionih sistema i dr); sticanje znanja koja podrazumeva sertifikat ECDL koji fakultet kao sertifikovana ustanova može da izda studentu; razumevanje načina na koji informacioni sistem obezbeđuje konkurentsku prednost preduzeću.

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkih veština do nivoa definisanog programskim minimumom u svrhu ovladavanja veštinama komunikacije u poslovnom okruženju na engleskom jeziku kao i korišćenju stručne literature na engleskom jeziku.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 9

Cilj predmeta jeste da studente upozna sa osnovnim teorijskim i praktičnim pitanjima iz oblasti javnih finansija koja su neophodna za obavljanje poslova u privatnom i državnom sektoru; da im omogući razumevanje poreskog aspekta transakcija kao nužne komponente za proces odlučivanja u poslovnom okruženju; da im pomogne da uoče i razumeju javne rashode koji utiču na život pojedinaca i privredna kretanja i njihov značaj kako za pravna tako i fizička lica.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 7

Osnovni cilj predmeta jeste da studenta upozna sa: osnovnim principima i savremenim konceptima marketinga (konceptom isporučene vrednosti, konceptom satisfakcije i lojalnosti potrošača, konceptom segmentacije tržišta, konceptom marketinških informacionih sistema i dr); osnovnim instrumentima marketinga (proizvod, cena, promocija odnosno tržišna komunikacija i distribucija); osnovnim tehnikama istraživanja tržišta; i osnovnim aspektima procesa upravljanja marketingom banaka, osiguravajućih kompanija i poslovnih organizacija.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 9

Upoznavanje studenata sa načinima na koje savremene kompanije prikupljaju finansijska sredstva, sa tehnikama za njihovo alociranje i donošenje odluka u oblasti finansija, i u vezi sa tim, njihovo osposobljavanje da u kasnijoj karijeri doprinose kreiranju nove vrednosti za vlasnike; upoznavanje sa pristupima u donošenju odluka u finansijskim organizacijama i kompanijama, i to u vezi sa investiranjem, finansiranjem i upravljanjem imovinom odnosno aktivom; ovladavanje znanjima, metodama i tehnikama, kao i specifičnim veštinama koje su u dinamičnom poslovnom ambijentu od kritičnog značaja prilikom donošenja mnogih poslovnih, posebno finansijskih odluka.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkih veština do nivoa definisanog programskim minimumom u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije na engleskom jeziku kao i korišćenju stručne literature na engleskom jeziku.

1. Upravljačko računovodstvo

Semestar: 5, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da student savlada osnovne principe generisanja izveštaja na osnovu podataka koje pruža finansijsko računovodstvo, a koji se koriste za odlučivanje u različitim funkcionalnim oblastima poslovanja preduzeća; da nauči da izračunava vrednosti ključnih pokazatelja koji izražavaju finansijske performanse preduzeća; da nauči da kombinuje podatke o troškovima klasifikovanim iz ugla potreba menadžera na operativnom, taktičkom i strateškom nivou i ostvarenim rezultatima, da pored finansijskih izračuna i tržišne (nefinansijske) pokazatelje uspešnosti poslovanja preduzeća koji se koriste za evaluaciju poslovnih odluka donetih u prethodnom periodu i za unapređenje sistema finansijskog i poslovnog odlučivanja.

Semestar: 5, Status: Obavezni, ESPB: 8

Upoznavanje studenata sa sistemom finansijskog izveštavanja u savremenom preduzeću, sa osnovnim principima sastavljanja bilansa stanja, bilansa uspeha, bilansa novčanog toka i drugih elemenata koji čine celinu sistema finansijskih izveštaja preduzeća; razumevanje suštine osnovnih bilansnih pozicija godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja; upoznavanje studenata sa osnovnim finansijskim parametrima koji otkrivaju performanse preduzeća, kao što su likvidnost, profitabilnost, solventnost i dr. Jedan od ciljeva ovog predmeta jeste da student sagleda funkcionalnu povezanost sistema finansijskog računovodstva, koji student izučava u prvoj godini studija i sistema finansijskih izveštaja koji se iz finansijskog računovodstva izvode.

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 11-16

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da uvede studente u osnove funkcionisanja finansijskih tržišta, kao i da studentima predstavi delove finansijskog tržišta – tržište novca, tržište kapitala i devizno tržište. Pored toga, jedan od osnovnih ciljeva je da studentima predstavi kompletnu finansijsku industriju oličenu u finansijskim institucijama, sa posebnim akcentom na investicione banke, investicione fondove, institucionalne investitore, kao i berzanske posrednike.

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da student nauči osnovne tipove i pojavne forme finansijskih (komercijalno-bankarskih, rizika u osiguranju i dr) rizika zastupljenih u savremenoj bankarskoj teoriji i praksi; da razume strategije, politike, modele i instrumente koje poslovne banke koriste u identifikaciji, upravljanju i kontroli rizika; da shvati mesto i ulogu sektora za upravljanje rizicima, tipologiju komercijalno-bankarskih rizika sa težištem na kreditnom, kamatnom, deviznom i njegovim tržišnim formama, riziko strategije upravljanja aktivom i pasivom, upravljanje regulatornim, internim, ekonomskim kapitalom i kapitalnom adekvatnošću.

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 6

Osnovni cilj predmeta je osposobljavanje studenata, budućih preduzetnika i menadžera, za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti u preduzetničkom biznisu; za razumevanje kompleksnosti preduzetničkog procesa, od definisanja poslovne ideje do njene praktične realizacije; da se kroz praktičan rad na konkretnom primeru poslovne ideje (biznis plan) osposobe da operacionalizuju svoju preduzetničku poslovnu ideju i istovremeno pripreme teren za njenu praktičnu realizaciju; da na osnovu stečenih znanja i preduzetničkih veština podstakne inicijativnost i kreativnost studenata, koje će mu omogućiti lakše krstarenje po svetu biznisa i upravljanje preduzetničkim poslovnim projektom sa što manje grešaka i problema.

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 6

Cilj predmeta je da student stekne znanja o osnovnim konceptima, ciljevima i zadacima menadžmenta ljudskih resursa (MLJR); da se upozna sa praksom MLJR u razvijenim tržišnim privredama i da razume različite teorijske pristupe razvoja i korišćenja funkcije MLJR; da nauči sadržaje osnovnih faza u procesu upravljanja ljudskim resursima: od regrutacije, selekcije, orijentacije, do uključenja u radni proces, i motivisanja da postigne najveće moguće radne učinke; da se upozna sa eksternim okruženjem u kojem se formiraju određeni radni odnosi (savremena tržišta rada, odnosi između socijalnih partnera i industrijski odnosi).

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkog korpusa iz domena bankarstva i finansija, u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije i korišćenju stručne literature na engleskom jeziku.

Semestar: 6, Status: Obavezni, ESPB: 7

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa tehnikama i metodama eksterne revizije finansijskih izveštaja preduzeća. Jedan od ciljeva ovog predmeta je da student razume povezanost revizije sa Finansijskim računovodstvom, Finansijskim izveštavanjem i drugim finansijsko računovodstvenim disciplinama koje se na fakultetu izučavaju. Cilj ovog predmeta takođe je da student savlada principe uzorkovanja koji se koriste u eksternoj i internoj revizji i ocenjivanju istinitosti i pouzdanosti finansijskih izveštaja preduzeća.

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 13-14

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 6

Cilj predmeta jeste da studenta osposobi za uspešno prepoznavanje prirode i razmera globalnih finansijskih kretanja i upravljanje aktuelnim i budućim promenama u međunarodnom finansijskom okruženju; da stekne neophodna znanja o nadnacionalnim finansijskim institucijama na kojima se zasniva međunarodni monetarni sistem, kao i fenomen rastućih i sve značajnijih regionalnih integracija, posebno E(M)U; upoznavanje studenata sa ključnim celinama međunarodnih finansija koje čine analiza platnog bilansa i teorija i politika platnobilansnog prilagođavanja, analiza makro i mikro efekata funkcionisanja i otkaza međunarodnih deviznih tržišta, režimi i politika deviznih kurseva, pokretačke snage i oblici međunarodnog kretanja kapitala, kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova, zajednička ulaganja u svetskoj privredi i trend transnacionalizacije svetske privrede.

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 7

Cilj predmeta Bankarsko poslovanje jeste da student razume osnovne tipove i organizacione oblike komercijalno-bankarskih institucija zastupljenih u savremenoj bankarskoj teoriji i praksi; da nauči različite vrste kreditnih i nekreditnih plasmana i investicionih ulaganja poslovnih banaka, modalitete depozita, strukturu kapitala i kapitalnu adekvatnost; da savlada osnovne principe upravljanja aktivom i pasivom i modele determinisanja cena bankarskih proizvoda; da razume sve faze i kritične elemente kreditnog procesa (analiza finansijskih izveštaja korporativnih klijenata poslovne banke, ocena kreditnog boniteta, ocena kvaliteta kolaterala, projektovanje cene plasmana); da kroz brojne primere iz prakse stekne najvažnija znanja o instrumentima platnog prometa, u zemlji i sa inostranstvom, da oceni finansijske i ukupne poslovne performanse banke (likvidnost, solventnost, profitabilnost i dr).

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 7

Osnovni cilj predmeta jeste da student: razume osnovne principe funkcionisanja berze; da stekne dodatna znanja o finansijskim instrumentima i učesnicima u procesu trgovanja na berzama; da savlada tehnike trgovanja akcijama, obveznicama, berzanskim robama i valutama (foreks tržita) na platformi za trgovanje u realnom vremenu, uz korišćenje savremenih softvera i algoritama u procesu donešenja odluka i minimiziranjem učešća ljudskog faktora kao i smanjivanjem operativnog rizika.

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 7

Cilj predmeta je da student nauči: osnovne modele finansijske matematike koji se baziraju na računu interesa, kao i osnove aktuarskog modeliranja u procesu obračuna tarifa; da koristi alate primenjene, finansijske i aktuarske matematike u rešavanju raznih problema iz oblasti ekonomije i finansija.

Semestar: 6, Status: Obavezni, ESPB: 3

Upoznavanje studenata sa organizacionom strukturom i procesom rada u finansijskim organizacijama (bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim fondovima, penzionim fondovima) i kompanijama; uključivanje studenata u rad stručnih timova koji rade na konkretnim poslovima od značaja za realizaciju stručne prakse; razumevanje tehnologije rada i poslovnih operacija; razumevanje specifičnosti poslovanja konkretne organizacije; sticanje praktičnih znanja iz oblasti poslovnih finansija, bankarskog menadžmenta, operativnog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, IT menadžmenta i marketinga.

Semestar: 6, Status: Obavezni, ESPB: 3

Cilj ovog predmeta je da student primeni teorijska i praktična znanja i jednostavnije naučne metode, tehnike i istraživačke instrumente u analizi ekonomsko-finansijskih i povezanih pojava, odnosno u rešavanju praktičnih problema u okviru izabranog područja istraživanja. U sklopu istraživačkog rada student pručava literturu relevantnu za temu istraživanja, proučava istraživački problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih makro-ekonomskih i poslovnih odluka. Proučavajući literaturu student analiziranjen sadržaj, upoznaje koncepte, metode i tehnike koje su od značaja za rešavanje sličnih istraživačkih zadataka i bavi se praksom u njihovom rešavanju.

Semestar: 6, Status: Obavezni, ESPB: 7

Osnovni cilj pisanja završnog rada jeste da se student upozna sa određenom oblašću nastavne discipline, kroz detaljniju obradu jedne teme iz te oblasti, da se osposobi za selektovanje i korišćenje naučne i stručne literature relevantne za odabranu temu zavšnog rada, da stekne neophdna iskustva u rešavanju složenih problema i zadataka iz oblasti ekonomije, finansija, bankarstva, računovodstva, revizije i drugih oblasti koje je izučavao na studijskom programu, da se osposobi da primenjuje stečena teorijska i praktična znanja u obradi konkretnih pitanja, da primenjuje jednostavnije naučne metode i tehnike u obradi teme završnog rada, da sam kreira jednostavnije istraživačke instrumente za prikupljanje primarnih podataka ukoliko sekundarni podaci nisu dovoljni za potpuniju analizu problema koji je predmet završnog rada; da se osposobi za samostalno izvođenje zaključaka o proučavanim složenijim ekonomskim i finanisjkim problemima.