Prof. dr Periša Ivanović

Redovni profesor
Periša Ivanović
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
četvrtak 13.00 – 14.00 (na fakultetu)
Osnovne studije:

Upravljanje finansijskim rizicima


Prof. dr Periša Ivanović

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Prof. dr Periša Ivanović rođen je 1963. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovu školu i srednju ekonomsku školu – smer: Finansijski tehničar. Diplomirao je na ekonomskom fakultetu Subotica – odeljenje u Novom Sadu (smer: Međunarodni ekonomski odnosi) na predmetu Bankarstvo, sa tezom: „Likvidnost banaka“. Magistarske studije na smeru: Monetarna ekonomija i bankarstvo je upisao 1987. godine na Ekonomskom fakultetu Beograd. Magistarski rad pod nazivom: „Hedžing na deviznom tržištu“ je odbranio 1992. godine kod profesora Milutina Ćirovića. Doktorsku tezu je prijavio 1997. godine pod nazivom: „Poslovanje banaka na finansijskom tržištu“ i istu je odbranio 2001. godine kod profesora Stojana Dabića na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Crna Gora.
Tokom svoje profesionalne karijere bankara bio je član Upravnog odbora Beogradske berze; član Upravnog odbora udruženja brokersko-dilerskih kuća; član Upravnog odbora dilersko-brokerskih kuća; član Ekspertskog tima Savezne vlade za izradu zakonske regulative iz domena finansijskih tržišta (1996-1997); član Nacionalnog saveta za uvođenje platnog prometa (2001-2003); član saveta za edukaciju pri UBS (2003-2004); član Odbora za rizike UBS; član odbora za Marketing i PR UBS; a u periodu 1997-2022 godine predsednik Društva ekonomista Novog Sada.

Profesionalna karijera

Nakon diplomiranja karijeru je započeo u Narodnoj banci Jugoslavije na poslovima supervizora/inspektora (1988-1994). Od 1995-2000 godine radio je u Vojvođanskoj banci na mestu Direktora sektora za hartije od vrednosti i berzansko poslovanje, a zatim i kao Izvršni direktor banke za Treasury. Na mestu zamenika generalnog direktora Kulske banke bio je tokom 2000-2001 godine. Tokom 2003-2004 godine radi kao zamenik generalnog direktora Vojvođanske banke. U Intesa banci je radio kao savetnik predsednika Banke tokom 2004-2005 godine. U Panonskoj banci na mestu savetnika predsednika Banke je radio tokom 2006-2007 godine. Od 2007. godine do 2015. godine radi kao Direktor Sektora Bazel II i transformacija rizika u Vojvođanskoj banci. Od 2016. godine do danas radi u AIK Banci na mestu pomoćnika pri izvršnom odboru za poslove sa stanovništvom i MSP.
Profesionalni rad na visokoškolskim ustanovama je počeo 1994-2003 godine, na Višoj poslovnoj školi Novi Sad, kao predavač na predmetu Bankarstvo. Od 2003-2015 godine je predavao Teoriju novca i bankarstvo, kao i Upravljanje rizicicima na fakultetu za Uslužni biznis – Fabus, Novi Sad. Tokom 2004-2005 godine bio je zaposlen na FEFA kao predavač na predmetu Bankarski menadžment i Korporativne finansije. Od 2005-2023 godine predaje na Beogradskoj bankarskoj akademiji, gde je 2012. godine izabran u zvanje redovnog profesora. Do sada je objavio četiri samostalne knjige na temu novca, bankarstva i upravljanja rizicima i kapitalom u bankama.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Ivanović P. (1994) ‘Hedžing na deviznom tržištu’, Account, Novi Sad.
  2. Ivanović P., Lučić LJ., Mitrović M. (1994) ‘Bankarstvo’ , Account’, Novi Sad.
  3. Ivanović P. (2008) ‘Teorija novca i bankarstvo’, FABUS, Novi Sad.
  4. Ivanović P. (2009) ‘Upravljanje rizicima u bankama’, Beogradska Bankarska Akademija, Beograd.
  5. Ivanović P. (2020) ‘Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama’, Beogradska Bankarska Akademija.