Miloš Jovanović odbranio doktorsku disertaciju

U ponedeljak, 6. novembra 2023. godine Miloš Jovanović odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom  „Strategija privlačenja SDI sa posebnim osvrtom na Crnu Goru“.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesor emeritus dr Hasan Hanić, predsednik komisije,  dr  Ivana Domazet, naučni savetnik, mentor i dr Darko Marjanović, viši naučni saradnik član.