Bankarstvo,
finansije i biznis

Master akademske studije –
Bankarstvo, finansije i biznis -
60 ESPB

Naziv

Bankarstvo, finansije i biznis

Vrsta studija

Master akademske studije

Broj ESPB bodova​

60

Dužina trajanja​

2 semestra (1 godina)

Akademski naziv​

Master ekonomista

Osnovni cilj studijskog programa Bankarstvo, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, ali i za donošenje kompleksnih finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština znanja iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija i bankarstva, savremenih finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, u finansijskoj industriji, ali i drugim oblastima privrede i društva.

PREDMETI​

1. Bankarski menadžment

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da student nauči savremene modele organizacionih struktura i poslovnih procesa u poslovnom bankarstvu, da razume suštinu poslova koje obavljaju komercijalne banke, savlada principe bankarskog menadžmenta u okviru kompleksnog i turbulentnog finansijskog tržišta, da analizira i donosi odluke u vezi sa mobilisanjem i plasiranjem bankarskih resursa u funkciji upravljanja aktivom i pasivom poslovne banke, da kreira optimalni portfolio plasmana poslovne banke, da savlada savremene pristupe u donošenju odluka u korporativnom bankarstvu i bankarstvu na malo (privatno bankarstvo, projektno finansiranje, mikro kreditiranje, ukrštena prodaja).

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da student proširi i produbi znanja iz finansijskog menadžmenta, da bolje razume alternativne pristupe u procesu donošenja odluka u domenu investiranja, finansiranja i upravljanja imovinom, da savlada složenije tehnike finansijskog projektovanja i planiranja, upravljanja tokovima gotovine i hartija od vrednosti i ocenjivanja isplativosti investicija primenom kompleksnih tehnika i metoda analize i da razume suštinu operativnog, finansijskog i ukupnog poslovnog leveridža.

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da student razume suštinu naučnih istraživanja, da usvoji logiku ekonomskog razmišljanja, da stekne dublji uvid u faze naučnoistraživačkog procesa, da nauči da primenjuje metode ekonomskih, kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, da pravilno vrednuje izvore podataka, da ih analizira i da nauči da prezentuje osnovne rezultate istraživanja.

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj ovog predmeta jeste da studenti nauče osnovne elemente finansijskih tehnologija koji se koriste za digitalnu tranformaciju bankarskog poslovanja, poslovanja osiguravajućih kompanija i drugih finansijskih institucija i da savladaju sofisticirane modele donošenja finansijskih odluka – odluke o investiranju, finansiranju i upravljanju dobitkom i bogatstvom.

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da studenta upozna sa konceptom marketinga, upravljačkim varijablama marketinga, marketinškim informacionim sistemom, integrisanim marketing komunikacijama, te ključnim principima marketinga koji su relevantni za razvoj strategija marketinga banaka, osiguravajućih kompanija i drugih finansijskih organizacija. Cilj predmeta je da student nauči osnovne faze procesa upravljanja marketingom i savlada bazične metode koje se koriste za donošenje odluka u raznim domenima marketinga.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da student savlada ključne koncepte, metode i tehnike napredne poslovne analitike – koncepte merenja vrednosti varijabli, metode vizuelizacije podataka, modele distribucije slučajnih promenljivih, metode „rudarenja” podataka (Data Mining), metode statističkog zaključivanja, metode i modele optimizacije i druge savremene informatičke alate koji se koriste pri transformaciji poslovnih podataka u korisne informacije, uključujući primenjene tehnike veštačke inteligencije i mašinskog učenja koje se primenjuju u analizi velikog skupa podataka (Big Data).

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da studenti: savladaju ključne koncepte, principe i tehnike koje su značajne za analizu, planiranje i kontrolu portfolija; razumeju i primene alternativne strategije upravljanja porfolijom koje su relevantne kako za individualne tako i za institucionalne investitore; nauče osnovne tehnike i metodološke alate koji se koriste za optimizaciju portfolija.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da se student: upozna sa različitim vrstama kompleksnih projekata (kompleksnih fizičkih objekata, istraživačkih projekata, projekata razvoja materijalnih proizvoda, projekata razvoja digitalnih proizvoda), da razume osnovne faze i aspekte (vremenske, finansijske, metodološko-modelske, softverske) u realizaciji projekata, da stekne neophodna znanja i veštine za upravljanje projektima i da stekne znanja iz agilne metodologije.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da studenti razumeju konceptualni okvir, vrste i formu finansijskog izveštaja, njegove strukturne komponente, da nauče da analiziraju finansijske izveštaje sa gledišta analize aktive i pasive, prihoda, rashoda i finansijskih rezultata, tokova gotovine i promena na kapitalu, kao i da razumeju uticaj poreza na finansijski rezultat i spoznaju značaj kvaliteta dobitka.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 3

Upoznavanje studenata sa organizacionom strukturom i procesom rada u finansijskim organizacijama (bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim fondovima, penzionim fondovima) i kompanijama; uključivanje studenata u rad stručnih timova koji rade na konkretnim poslovima od značaja za realizaciju stručne prakse; razumevanje tehnologije rada i poslovnih operacija; razumevanje specifičnosti poslovanja konkretne organizacije; sticanje praktičnih znanja iz oblasti poslovnih finansija, bankarskog menadžmenta, operativnog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, IT menadžmenta i marketinga.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 7

Cilj ovog predmeta je da studenti primene osnovna, teorijsko-metodološka i naučno-stručna znanja i metode za rešavanje konkretnih problema u okviru izabranog područja istraživanja. U okviru dela izrade studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i bave se praksom u njihovom rešavanju.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 7

Cilj izrade i odbrane završnog master rada jeste da student obradom istraživački orijentisane teme i njenom odbranom pokaže samostlan i kreativan pristup u primeni teorijskih i metodoloških znanja.