Biblioteka

Knjižni fond sadrži stručnu literaturu iz oblasti makro i mikro ekonomije i može se reći da je to jedna od najvrednijih stručnih biblioteka iz oblasti ekonomije i srodnih disciplina.

Biblioteka 1

Knjižni fond Fakulteta predstavljaju biblioteka Instituta ekonomskih nauka, dokumentacioni centar UN, pod zajedničkim nazivom LUNIC (Biblioteka Instituta LIES i Informaciono-dokumentacioni centar UN UNIDC) i biblioteka Beogradske bankarske akademije. Biblioteke su stručnog tipa, i predstavljaju važan izvor informacija za istraživače, studente, naučne saradnike kao i profesore sa univerziteta i fakulteta.

Studentima BBA Fakulteta na raspolaganju su godišnji izveštaji, dokumenta, radne studije kao i periodika drugih međunarodnih i regionalnih institucija kao sto su: Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska unija, Organizacija UN za industriju, EFTA, OECD itd. Politika Biblioteke je da obnavlja i proširuje svoj fond ne samo kupovinama već i razmenom, poklonima kao i saradnjom sa drugim naučnim i obrazovnim institucijama na regionalnom i međunarodnom nivou.

Biblioteka je od 2007. godine započela proces elektronske obrade knjiga (COBISS – elektronska uzajmna katalogizacija knjiga). COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama tzv. virtuelne biblioteke.

Stručne osnove i tehnološke pretpostavke za funkcionisanje sistema su:

  • standardizovana i uzajamna obrada bibliotečke građe i ujednačeno vođenje kataloga,


  • odgovarajuća osposobljenost stručnih radnika za uzajamnu katalogizaciju,


  • računarska i komunikaciona povezanost biblioteka.
biblioteka 2
biblioteka 3
biblioteka 4