FINANSIJE

Doktorske akademske studije –
Finansije –
180 ESPB

Vrsta studija

Doktorske akademske studije

Broj ESPB bodova

180

Dužina trajanja

6 semestara (3 godine)

Naučni naziv

Doktor ekonomskih nauka - oblast finansije

Savladavanjem ovog studijskog programa, student stiče i odgovarajuće predmetno-specifične kompetencije:

  • Temeljno poznavanje i razumevanje istraživanih ekonomskih i finansijskih naučno-nastavnih disciplina
  • Sposobnost formulisanja, strukturiranja i rešavanja ekonomskih i finansijskih problema korišćenjem adekvatnih naučnih metoda, modela i tehnika
  • Sposobnost interdisciplinarnog i multidisciplinarnog povezivanja naučnih znanja, koncepata i istraživačkih tehnika iz različitih oblasti i njihove primerene implementacije.

PREDMETI

1. Metodologija ekonomskih istraživanja

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 10

Cilj predmeta jeste da student: razume suštinu naučnih istraživanja; da upozna vrste naučnih i empirijskih ekonomskih istraživanja; da sazna forme prezentovanja naučnih rezultata; da shvati stohastičku prirodu ekonomskih pojava i procesa i njihove implikacije na izbor istraživačkih metoda i tehnika; da razume ključne karike naučnoistraživačkog lanca i kritične momente u pojedinim fazama procesa naučnih istraživanja; da savlada principe koji se koriste pri izboru teme istraživanja, formulisanja istraživačkih pitanja, prevođenja istraživačkih pitanja u istraživačke hipoteze, strukturiranja istraživanja na bazi ostvarenog uvida u prethodna teorijska i empirijska istraživanja problema koji je izabran za predmet istraživanja; da savlada metode, tehnike i alate koji se koriste u procesu „proizvodnje” naučnih radova; da nauči principe uzorkovanja koji se koriste prilikom izbora jedinica istraživanja i odlučivanja o veličini uzorka sa stanovišta obezbeđenja reprezentativnosti uzorka i pouzdanosti izvođenja zaključaka koji se odnose na proučavanu populaciju; te da studenta osposobi za samostalan naučnoistraživački rad.

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 10

Cilj predmeta Ekonomska analiza II jeste da studente osposobi za viši nivo analize ponašanja potrošača (pojedinaca i domaćinstava) i proizvođača (preduzeća, prodavaca) i funkcionisanja ekonomija država, regiona i širih ekonomskih grupacija; da studente osposobi da modeliraju ponašanje osnovnih privrednih subjekata, agregatne tražnje, agregatne ponude i drugih makroekonomskih agregata; da studenti nauče da koriste matematička (analitička i geometrijska) oruđa analize ekonomskih pojava, tržišnih struktura i rešavanja problema optimizacije (maksimizacije i minimizacije) ekonomskih veličina koje se koriste kao kriterijumi odlučivanja proizvođača (maksimizacija profita, minimizacija troškova) i potrošača (maksimizacija stepena zadovoljenja potreba i minimizacija izdataka za ličnu potrošnju), da nauče osnovne zakonitosti formiranja ekonomskih pojava i njihovih međusobnih odnosa.

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 10

Ciljevi predmeta su sticanje novih znanja u oblastima monetarne i fiskalne politike; osposobljavanje studenata za razumevanje procesa kreiranja novca i uticaja primarnog novca i monetarnog multiplikatora na novčanu masu, kao i razumevanje problematike tražnje novca i njenih faktora; ovladavanje veštinama tumačenja monetarnih i fiskalnih izveštaja, razumevanje problemskog kompleksa javnih finansija i njihovog uticaja na ekonomska kretanja, sticanje veštine tumačenja poreskih propisa, razumevanje i tumačenja budžeta, njegove strukture i izvršenja, kao i aktuelnih dugoročnih trendova u domenu javnih finansija.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 9

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 9

Cilj ovog predmeta jeste da studenti savladaju načine rešavanja fundamentalnih problema koji se odnose na instrumente povezane sa međunarodnim kretanjem robe, usluga i kapitala, kao i na kreiranje, predviđanje i tumačenje međunarodnih efekata ekonomskih politika u finansijski i proizvodno globalizovanom okruženju. Pored toga, cilj je da studenti nauče da kreiraju, vode ili tumače ekonomske politike s elementima inostranosti i da shvate fundamentalne aspekte izbora režima deviznog kursa, upravljanja valutnim rizikom koji je prisutan u svim aranžmanima sa elementom inostranosti, kao i razumevanje strukture platnog bilansa, upravljanja spoljnim dugom i rešavanje problema međunarodnih finansijskih kriza.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 9

Osnovni cilj predmeta Ekonometrija jeste da studenti savladaju metode i tehnike ekonometrijske analize podataka koji su prikazani u obliku tzv. unakrsnih podataka, u obliku vremenskih serija i panel podataka, kao najčešće korišćenih formata prikazivanja primarnih i sekundarnih podataka koji se koriste u ekonomiji i finansijama. Takođe, cilj je da studenti razumeju osnovne pretpostavke ekonometrijske analize, da nauče da testiraju hipoteze o ispunjenosti pretpostavki, da shvate posledice narušavanja pretpostavki na validnost dobijenih rezultata i kako da reše navedene metodološke probleme i ublaže posledice neispunjenih pretpostavki na pouzdanost dobijenih rezultata empirijske analize. Poseban cilj izučavanja ovog predmeta jeste da se studenti osposobe da u okviru analize vremenskih serija primenjuju ekonometrijske metode analize realnih finansijskih i ekonomskih podataka koristeći softver EViews i STATA.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 9

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 9

Cilj predmeta jeste da studenti: ovladaju naprednim konceptima finansijske teorije i modeliranja u investicionoj analizi, da razumeju uticaj fundamentalnih faktora na vrednost kako finansijske, tako i realne aktive, da se osposobe za analizu modela vrednovanja pojedinačnih finansijskih instrumenata, realnih investicija i opcija, kao i strategije investicija u portfoliju. Cilj predmeta je takođe da studenti steknu teorijska znanja o savremenim teorijama investiranja i naprednoj kvantitativnoj metodologiji vrednovanja pojedinačnih finansijskih instrumenata i ocenjivanja performansi ulaganja u portfolio.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 9

Cilj predmeta jeste da studenti steknu šira znanja o fenomenima iz domena merdžera i akvizicija (M&A) kao jedne od ključnih aktivnosti koje se odvijaju na razvijenim tržištima kapitala, da se osposobe da sagledaju i analiziraju strategijske dimenzije M&A kao jedne od najvažnijih formi restrukturiranja preduzeća i načina na koje se njime utiče na formiranje krajnje vrednosti za vlasnike da razumeju suštinu i ulogu tzv. due dilligence u procesu realizacije M&A i u tom kontekstu njene najvažnije organizacione, pravne, tehničko-tehnološke i računovodstvene aspekte.

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 9

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 9

Sticanje znanja u oblasti funkcionisanja međunarodnih finansijskih tržišta odnosno međunarodnog tržišta novca, tržišta kapitala, deviznog tržišta i tržišta derivata, osposobljavanje za analizu odnosa rizika i prinosa kao i relacija između finansijskog i realnog sektora u funkciji privrednog rasta kao i osposobljavanje studenata za analiziranje uzroka i posledica kriza nastalih na finansijskim tržištima.

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 9

Osnovni cilj predmeta Multivarijaciona analiza jeste da studenti steknu znanja i veštine korišćenja metoda multivarijacione analize u izučavanju simultane zavisnosti tri ili više pojava odnosno varijabli; da prepoznaju pojedine tipove i vrste podataka, dobijenih merenjem varijabli na nominalnim, ordinalnim, intervalnim i relacionim skalama, da prepoznaju istraživačke situacije u kojima se mogu koristiti određeni metodi i tehnike multivarijacione analize, da pravilno shvate pretpostavke na kojima se zasniva korišćenje pojedinih modela i metoda multivarijacione analize i da odaberu adekvatne metode za testiranje postuliranih hipoteza te da se osposobe za primenu metoda multivarijacione analize u svojim empirijskim istraživanjima.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 3

Aktivnost obuhvata dva osnovna elementa. Prvi se odnosi na pregled i analizu relevantne literature i dostignutog stepena istraživanja u okviru predmeta rada. Drugi se odnosi na prikupljanje, obradu i analizu podataka kojima se testira bazična hipoteza istraživanja i daje odgovor na postavljena istraživačka pitanja u okviru naučnog članka.

8. Izborni blok 3 (1 od 2)

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 10

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 10

Cilj predmeta jeste da student stekne savremena znanja o globalizaciji, tendencijama u svetskoj privredi, nastanku, razvoju i perspektivama ključnih institucija i makroekonomskih politika EU, o procesima ekonomskih integracija, pre svega u oblastima monetarne, fiskalne i politike konkurencije EU; da produbi teorijska saznanja o prirodi (svrhama, sadržajima i tokovima) evropskih integracija, evropskom demokratskom modelu sa fokusom na aktere, institucije i ishode politika u novonastajućem političkom sistemu EU.

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 10

Cilj predmeta jeste da student stekne znanja o najnovijim dostignućima u oblasti informacionih tehnologija, tehnološih inovacija i njihovim implikacijama na organizovanje i obavljanje poslovnih aktivnosti savremenih preduzeća svih vrsta i veličina, na procese digitalne transformacije poslovnih procesa i razvoja novih karakteristika privrede zbog kojih se opravdano koristi termin digitalna ekonomija; da osposobi studenta da primenjuje metode i tehnike efikasnog planiranja, implementacije i primene informacionih tehnologija u poslovnim procesima i kreiranju novih poslovnih modela u funkciji povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja; da student stekne najnovija znanja iz oblasti elektronskog poslovanja, mobilnih tehnologija i posebno finansijskih informacionih tehnologija koje omogućavaju unapređenje sistema poslovnog odlučivanja.

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 10

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 10

Cilj ovog predmeta je da student: razume interdisciplinarnu i kompleksnu prirodu korporativnog restrukturiranja i posledice ovih složenih procesa na funkcionisanje svake privredne organizacije, da stekne uvid u najnovija istraživanja i analize uticaja restrukturiranja na najvažnije kategorije Stakeholders; da savlada metode i tehnike istraživanja potencijalnih izvora i mehanizama stvaranja nove vrednosti za vlasnike korporacije kroz proces restrukturiranja; da sagleda ulogu tzv. soft komponente koja se odnosi na ulogu ljudskih resura u ukupnim procesima organizacionih promena kao i značaj preduzetničkih kvaliteta menadžera, korporativnog preduzetništva za upravljanje promenama u dinamičnim i brzo rastućim organizacijama koje posluju u promenljivom globalnom okruženju.

Semestar: 3, Status: Izborni, ESPB: 10

Osnovni cilj predmeta jeste da studenta osposobi da koristi najnovije koncepte, metode, tehnike i alate marketinga finansijskih usluga u funkciji unapređenja sistema poslovnog odlučivanja u bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim finansijskim organizacijama. Poseban cilj ovog predmeta jeste da kod studenata razvije sposobnost kombinovanja kvantitativnog i kvalitativnog pristupa u proučavanju relevantnih pojava marketinga finansijskih usluga i da savlada osnovna metodološka oruđa koja se koriste za donošenje strateških marketinških odluka u finansijskim organizacijama, koje se odnose na tržišnu segmentaciju, targetiranje, pozicioniranje, brendiranje i dr, koje čine osnov za razvoj strategija marketinga banaka, osiguravajućih kompanija i drugih finansijskih organizacija.

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 10

Krajem semestra student podnosi Veću doktorskih studija predlog doktorske disertacije u pisanoj formi, koja se bazira na detaljnoj analizi dostignutog nivoa istraživanja u okviru zacrtanog predmeta rada. Definišu se ciljevi i značaj istraživanja, postavljaju naučne hipoteze i definiše metodologija istraživanja. Usaglašava se bazična struktura rada i definišu relevantni izvori literature.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 10

Početkom semestra student brani predlog projekta doktorske disertacije pred komisijom. Odbrana podrazumeva naučnu diskusiju o predmetu, ciljevima, hipotezama, metodologiji i strukturi rada. Od kandidata se očekuje poznavanje metodologije naučnog istraživanja i sposobnost kritičnog, analitičkog i sistemskog razmišljanja.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 10

Podrazumeva periodično izveštavanje o napretku u pogledu prikupljanja literature kao i dostignutog stepena istraživanja. Vrši se preispitivanje i po potrebi korekcija pojedinih aspekata i pristupa istraživanju.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 10

Objavljivanje rada u nekom od časopisa sa liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; naučna rasprava i diskusija sa mentorom i članovima komisije o glavnim nalazima iz objavljenog rada. Rekapitulacija iskustva u pisanju i procesu redakcije naučnog članka, definisanje daljih koraka u istraživanjima i izradi doktorske teze. Prezentacija istraživanja na potencijalnu temu doktorske disertacije pred članovima mentorske komisije i svim studentima doktorskih studija (Prvi doktorantski kolokvijum).

14. Mesečno referisanje o napretku istraživanja

Semestar: 5, Status: Obavezni, ESPB: 10

Podrazumeva mesečno izveštavanje o napretku u pogledu prikupljanja literature kao i dostignutog stepena istraživanja. Preispitivanje i po potrebi korekcija bazičnih elemenata plana istraživanja.

Semestar: 5, Status: Obavezni, ESPB: 10

Na kraju semestra organizuje se zajednički skup svih kandidata i svih članova mentorske komisije (Drugi doktorantski kolokvijum) na kome se vrši analiza dostignutog stepena istraživanja kao i definisanje daljih koraka u pravcu finaliziranja teze. Kritički osvrt na korišćenu literaturu i stanje naučne misli u datoj oblasti.

Semestar: 5, Status: Obavezni, ESPB: 10

Prezentacija kandidata o ostvarenim rezultatima istraživanja kao i kritička rasprava o otvorenim pitanjima usmerenim ka kompletiranju istraživanja.

Semestar: 5, Status: Obavezni, ESPB: 30

Odbrana doktorske disertacije.