Finansije

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
78 godina, br. 1−6/2023
Beograd

SADRŽAJ:

Goran NIKOLIĆ
NACIONALNI IDENTITET KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA – POZITIVNE IMPLIKACIJE ZA SRBIJU?
str. 1 – 24

Stefan VRŽINA
STRUKTURA BRUTO ZARADE U REPUBLICI SRBIJI: PORESKO-FINANSIJSKI ASPEKT
str. 25 – 44

Maja MILOJEVIĆ KOLAREVIĆ
PDV TRETMAN STATUSNIH PROMENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI
str. 45 – 74

Bogdan VUJOVIĆ
REGULATIVA DIGITALNE IMOVINE U SRBIJI – PROPUŠTENA PRILIKA ZA RAZVOJ TRŽIŠTA ILI NEISKORIŠĆENI POTENCIJAL
str. 75 – 95

Lidija MADŽAR, Borjana MIRJANIĆ, Dušica KARIĆ
PROCENA SISTEMSKOG RIZIKA ULAGANJA U AKCIJE IZ INDEKSA BELEX15 PRIMENOM BETA KOEFICIJENTA I PRILAGOĐENOG BLOOMBERGOVOG BETA KOEFICIJENTA
str. 96 – 115

PRIKAZI
Kvin Slobodijan: GLOBALISTI: KRAJ DOBA CARSTVA I RAĐANJE NEOLIBERALIZMA
Biljana Vitković
str. 116 – 124

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
77 godina, br. 1−6/2022
Beograd

SADRŽAJ:

Goran NIKOLIĆ
EKONOMSKI ASPEKTI RATA U UKRAJINI I ZAPADNIH SANKCIJA PROTIV RUSIJE
str. 1 – 32

Damir ZAKLAN
PROMJENE TOKOVA SAVREMENOG KOMERCIJALNOG BANKARSTVA NA PRIMJERU ODABRANIH RAZVIJENIH ZEMALJA
str. 33 – 73

Stefan VRŽINA
USKLAĐENOST SA REGULATIVOM POREZA NA DODATU VREDNOST: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE
str. 74 – 91

Nikola KOVINIĆ
ANALIZA UPOTREBE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U REPUBLICI SEVERNOJ MAKEDONIJI I CRNOJ GORI ZA VREME PANDEMIJE VIRUSA COVID-19 I RAZVOJ ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U BUDUĆNOSTI
str. 92 – 104

Nemanja JAKOVLJEVIĆ
ANALIZA STAVOVA POSLODAVACA U REPUBLICI SRBIJI O KVALIFIKACIJAMA ZA POSLOVE IT REVIZIJE
str. 105 – 119

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
76 godina, br. 1−6/2021
Beograd

SADRŽAJ:

Goran NIKOLIĆ
SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA SRBIJE I RUSIJE 2000-2021: DINAMIČKA I STRUKTURNA ANALIZA
str. 7 – 25

Stefan VRŽINA
STANJE I PERSPEKTIVE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE
str. 26 – 45

Maja MILOJEVIĆ KOLAREVIĆ
PORESKI TRETMAN DIGITALNE IMOVINE U REPUBLICI SRBIJI
str. 46 – 74

Sanja BAKIĆ
AHP METODA KAO DETERMINANTA UPOTREBE SAVREMENIH BANKARSKIH PROIZVODA NA USPEŠNOST POSLOVANJA BANAKA
str. 75 – 91

Nemanja JAKOVLJEVIĆ, Jovanka JAKOVLJEVIĆ
UTICAJ GLOBALNE PANDEMIJE COVID-19 NA ODGOVORNOST LICA ANGAŽOVANIH NA POSLOVIMA REVIZIJE
str. 92 – 113

Miloš DIMITRIJEVIĆ
ZNAČAJ EFIKASNOSTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA ZA IZVOZ REPUBLIKE SRBIJE
str. 114 – 135

PRIKAZI
Džozef E. STIGLIC: NAROD, VLAST I PROFIT: PROGRESIVNI KAPITALIZAM U DOBA NEZADOVOLJSTVA
Biljana Vitković
str. 136 – 141

 

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
75 godina, br. 1−6/2020
Beograd

SADRŽAJ:

Marina ĐORĐEVIĆ, Jadranka ĐUROVIĆ TODOROVIĆ, Milica
RISTIĆ CAKIĆ
ZNAČAJ UPOTREBE QE I „NOVCA IZ HELIKOPTERA“ U POKRETANJU PRIVREDNE AKTIVNOSTI NAKON KRIZE IZAZVANE VIRUSOM
KOVID 19
str. 7-27

Aleksandra TOMIĆ, Siniša MILOŠEVIĆ
MAKROEKONOMSKI EFEKTI REGULATORNIH EKONOMSKIH REFORMI REPUBLIKE SRBIJE
str. 28-46

Goran NIKOLIć
TENDENCIJE SPECIJALIZACIJE SRPSKOG IZVOZA I UVOZA: KOMPARATIVNA ANALIZA 2000-2019.
str. 47-66

Stefan VRŽINA
INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA I OPTEREĆENJE POREZOM NA DOBITAK TRANSPORTNIH PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 67-82

Sanja BAKIĆ
KOMPARATIVNI PRIKAZ SAVREMENIH I TRADICIONALNIH KONCEPCIJA OBUHVATANJA TROŠKOVA
str. 83-95

Ljubiša DABIĆ
POSEBAN REŽIM PRIMANJA LICA U PRAVU DRŽAVNE REVIZIJE REPUBLIKE SRBIJE
str. 96-128


PRIKAZI

Marijana MACUKATO: PREDUZETNIČKA DRŽAVA: Rušenje mitova o sukobu društvenog i privatnog sektora
Biljana Vitković
str. 129-135

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
74 godina, br. 1−6/2019
Beograd

SADRŽAJ:

Goran NIKOLIĆ
DVADESET GODINA OD STVARANJA EVRA: KOLIKO SRBIJA ISPUNJAVA KRITERIJUME ZA ULAZAK U EVROZONU?
str. 7-27


Branimir KALAŠ, Vera MIROVIĆ, Nada MILENKOVIĆ EMPIRIJSKA ANALIZA EFIKASNOSTI POREZA NA DODATU VREDNOST U REPUBLICI SRBIJI
str. 28-36


Stefan VRŽINA
POREZ NA DOBITAK I FINASIJSKA STRUKTURA U TRANZICIONIM DRŽAVAMA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE
str. 37-52

Natalija BOROVIĆ
RAČUNOVODSTVENE OSNOVE I KVALITET FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U JAVNOM SEKTORU
str. 53-71


Nermina POBRIĆ
TEORIJSKO-EMPIRIJSKA ANALIZA SPROVOĐENJA HEDŽINGA IZLOŽENOSTI VALUTNOM RIZIKU U MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA
str. 72-98


PRIKAZI


Žan TIROL: EKONOMIJA ZA OPŠTE DOBRO
Biljana Vitković
str. 99-105

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
73 godina, br. 1−6/2018
Beograd

SADRŽAJ:

Goran NIKOLIĆ
REZULTATI TRI FAZE SRPSKE EKONOMSKE TRANZICIJE
str. 7-31


Branimir KALAŠ, Dejan JAKŠIĆ, Kristina MIJIĆ
KOMPARATIVNA ANALIZA DRŽAVNIH PRIHODA I DRŽAVNIH RASHODA U ZEMLJAMA REGIONA
str. 32-44


Stefan VRŽINA
ALTERNATIVNI PRISTUPI MERENJU EFEKTIVNE STOPE POREZA NA DOBITAK U BANKAMA
str. 45-65

Marija NIKOLIĆ
MODELI FINANSIRANJA ZADRUGA
str. 66-88


Slavko VUKŠA, Bruno ĐURAN
INDIVIDUALNI STEČAJ
str. 89-104


PRIKAZI


Snežana R. STOJANOVIĆ: PORESKO PLANIRANJE MULTINACIONALNIH KOMPANIJA: IZAZOVI I OGRANIČENJA
Biljana Vitković
str. 105-113

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
72 godina, br. 1−6/2017
Beograd

SADRŽAJ:

Branimir KALAŠ, Vera MIROVIĆ, Jelena ANDRAŠIĆ
STRUKTURA POREZA U REPUBLICI SRBIJI
str. 7-18


Natalija BOROVIĆ
SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
str. 19-32


Ljubiša DABIĆ
NASTANAK, USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE U PRAVNOM SISTEMU SRBIJE
str. 33-49


Goran NIKOLIĆ
DA LI ĆE JUAN POSTATI VODEĆA SVETSKA VALUTA? (NOVI MONETARNI POREDAK NA POMOLU?)
str. 50-64

Slavko VUKŠA, Bruno ĐURAN, Srećko BAČEVAC
RAZMERE GRČKE FINANSIJSKE I SOCIJALNE KRIZE − POGLED IZ SRBIJE
str. 65-81


Stefan VRŽINA
RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OFŠOR POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
str. 82-100


PRIKAZI


Boris BEGOVIĆ, Boško MIJATOVIĆ: FINANSIJSKO POSREDOVANJE I PRIVREDNI RAST
Biljana Vitković
str. 101-107

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
71 godina, br. 1−6/2016
Beograd

SADRŽAJ:

Goran NIKOLIĆ
FISKALNA KONSOLIDACIJA U SRBIJI 2014−2016: REZULTATI I PERSPEKTIVE
str. 5 – 20


Branimir KALAŠ, Nino STAMESKI, Lazar DREČ
PERSPEKTIVE JAVNOG DUGA U SRBIJI
str. 21 – 34


Radovan KOVAČEVIĆ
EFEKTI APRESIJACIJE DOLARA NA PRIVREDU EVROZONE, JAPANA I ZEMALJA SA TRŽIŠTEM U NASTAJANJU
str. 35 – 55

 

Marko PAUNOVIĆ, Jelena MILJKOVIĆ
NEZAVISNE FISKALNE INSTITUCIJE: PREGLED IZABRANIH REŠENJA
str. 56 – 78

Vladimir ZAKIĆ
POLITIKA DIVIDENDI AKCIONARSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 79 – 92


Jelena BRDAR, Maja BODROŽIĆ
MOGUĆNOST KORIŠĆENJA PROIZVODA CASH MANAGEMENT-a OD STRANE KOMPANIJA U SRBIJI U CILJU POBOLJŠANJA LIKVIDNOSTI
str. 93 – 111


PRIKAZI


Snežana R. STOJANOVIĆ: „EVROPSKO PORESKO PRAVO“
dr Biljana Vitković
str. 112 – 116

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
70 godina, br. 1−6/2015
Beograd

SADRŽAJ:

TEMATSKI BLOK

IZAZOVI ODRŽIVOG BUDŽETSKOG SISTEMA U USLOVIMA EKONOMSKIH REFORMI U REPUBLICI SRBIJI

Prof. dr Petar ĐUKIĆ
IZGLEDI ZA REALIZACIJU PROGRAMA FISKALNE KONSOLIDACIJE SRBIJE U 2015. I NAREDNIM GODINAMA
str. 7−31

Prof. dr Mileva ANĐELKOVIĆ, prof. dr Marina DIMITRIJEVIĆ
FISKALNA KONSOLIDACIJA KAO IMPERATIV UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA U REPUBLICI SRBIJI
str. 32−47

Dr Snežana STOJANOVIĆ
PROMENE PORESKIH ZAKONA KAO DEO PAKETA EKONOMSKIH REFORMI U REPUBLICI SRBIJI
str. 48−59


Dr Zoran GRUBIŠIĆ, dr Sandra KAMENKOVIĆ
ODRŽIVOST BUDŽETSKOG SISTEMA U SRBIJI
str. 60−75


Prof. dr Dejan POPOVIĆ
USKLAĐIVANJE PRAVILA O MESTU PRUŽANJA USLUGA U SRPSKOM ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST SA PORESKIM PRAVOM EVROPSKE UNIJE U FUNKCIJI FISKALNE KONSOLIDACIJE
str. 76−89

Cvjetana CVJETKOVIĆ, MA
EVAZIJA POREZA NA IMOVINU U REPUBLICI SRBIJI
str. 90−103

Prof. dr Vlastimir VUKOVIĆ
UTRŽIVOST I KOMPOZICIJA JAVNOG DUGA: ISKUSTVA RAZVIJENIH EKONOMIJA I POUKE ZA SRBIJU
str. 104−115

Dr Božo DRAŠKOVIĆ, mr Aleksandra TORNJANSKI
PROBLEMI U VEZI SA BUDŽETSKIM PRIHODIMA OD NAKNADA I RENTI ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA
str. 116−147

KONSTITUTIVNE TEME

Dr Mališa ĐUKIĆ
BANKARSKA UNIJA I FISKALNE POZICIJE ZEMALJA ČLANICA EU
str. 148−161

Dr Goran NIKOLIĆ
SVET NA PRAGU TREĆE DECENIJE 21. VEKA: REBALANSIRANJE (EKONOMSKE) MOĆI
str. 162−186


Dr Damir ZAKLAN
FUNDAMENTI I EFEKTI RECENTNE MONETARNE POLITIKE U RAZVIJENIM ZEMLJAMA
str. 187−207


PRIKAZI


Dejan POPOVIĆ: „PORESKO PRAVO“
Svetislav V. Kostić
str. 208−211


Dr Gorana KRSTIĆ, dr Dejan ŠOŠKIĆ: „EKONOMSKA STATISTIKA“
Biljana Vitković
str. 212−218a

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
69 godina, br. 1−6/2014
Beograd

SADRŽAJ:

OPŠTE NAPOMENE

Mr Vesna ĐUKIĆ
PISMO UREDNIKA AUTORIMA, SARADNICIMA I ČITAOCIMA
str. 7

Prof. dr Dejan POPOVIĆ
U ZNAK ZAHVALNOSTI
str. 9

SRBIJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI I FINANSIJAMA

Dr Goran NIKOLIĆ
STRUKTURNO UNAPREĐENJE DOMAĆEG ROBNOG IZVOZA 2000-2014.
str. 11

Dr Ratko RADOSAVLJEVIĆ
FINANSIJSKA INTEGRACIJA EVROPSKE UNIJE I FINANSIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE
str. 24

Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, dr Renata PINDŽO, Ana VJETROV
ANALIZA HARMONIZACIJE BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE SA REGULATIVOM EU U PROCESU EVROINTEGRACIJA ZEMLJE
STR. 45

Prof. dr Zoran GRUBIŠIĆ, dr Sandra KAMENKOVIĆ, msc Ivana RAIČEVIĆ
ANALIZA ISPUNJENOSTI MASTRIHSTSKIH KRITERIJUMA KONVERGENCIJE U SRBIJI
str. 59

FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Mr Vlado KOVAČEVIĆ
ZNAČAJ RAZVOJA DERIVATNIH BERZI ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM POSLOVANJA U SRBIJI
str. 73

Dr Vladimir ZAKIĆ
ZNAČAJ TRŽIŠTA OBVEZNICA ZA RAZVOJ KORPORATIVNIH PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 73

Mr Jelena BRDAR, Mr Maja BODROŽIĆ
FUNDAMENTALNA ANALIZA U FUNKCIJI OTKRIVANJA TRENDA KRETANJA CENA AKCIJA NA SEKUNDARNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
str. 95

EVROPSKA MONETARNA I FINANSIJSKA REGULATIVA

Dr Dragan MOMIROVIĆ
EVROPSKA CENTRALNA BANKA-IZLAZ IZ NESTANDARDNE MONETARNE POLITIKE
str. 109

Mr Slobodanka JOVIN, dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mba Mirela MOMČILOVIĆ
OPERATIVNI RIZICI U SVETLU BAZELSKIH SPORAZUMA I SVETSKA FINANSIJSKA KRIZA
str. 128

TEORIJSKA EKONOMIJA

Prof. dr Petar ĐUKIĆ
RASPRAVA O EKONOMSKO-FINANSIJSKIM APSURDIMA: U OGLEDALU TEORIJE I STVARNOSTI
str. 152

JUBILEJI

130 GODINA NARODNE BANKE SRBIJE 1884-2014.
Dr Milan ŠOJIĆ, mr Branko HINIĆ
str. 170

PRIKAZI

Dr Ratko RADOSAVLJEVIĆ, dr Branko VASILJEVIĆ
„FINANSIJSKA INTEGRACIJA EVROPSKE UNIJE I FINANSIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE“
Aleksandar Maksimović
str. 176

Radovan KOVAČEVIĆ
„MEĐUNARODNE FINANSIJE“
Dr Biljana Vitković
str. 184

Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ
„EKOLOŠKA ENERGETIKA − ŠIRENJE PRIMENE“
Mr Jasmina Knežević
str. 192

HRONIKA
uređivanja i izdavanja časopisa FINANSIJE
1946-2014.
str. 200

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
68 godina, br. 1−6/2013
Beograd

SADRŽAJ:

JAVNE FINANSIJE
Dr Zvonko BRNJAS, dr Božo DRAŠKOVIĆ, dr Ivan STOŠIĆ
STANJE I DINAMIKA ZADUŽIVANJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI (2006-2012.)

Mr Natalija BOROVIĆ, dr Vladimir ZAKIĆ
ULOGA I ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJAČKE FUNKCIJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

Dr Jadranka ĐUROVIĆ-TODOROVIĆ, dr Marina ĐORĐEVIĆ
KOMPARATIVNI PRIKAZ OPOREZIVANJA DOBITI PREDUZEĆA U RAZVIJENIM ZEMLJAMA

Mr Miloš MILOŠEVIĆ
HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U ZEMLJAMA ISTOČNE EVROPE

MONETARNA POLITIKA
Prof. dr Petar ĐUKIĆ
DOPRINOS SRBIJE I EX JUGOSLAVIJE PRAKSI I TEORIJI HIPERINFLACIJE

Dr Ivan MARKOVIĆ
EKONOMSKA POLITIKA versus VALUTNA KRIZA

 

BANKARSKI SISTEM EVROPSKE UNIJE

 

Dr Dragan MOMIROVIĆ
SUVERENA DUŽNIČKA KRIZA I ULOGA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, Ma Maja PAUNOVIĆ
TESTIRANJE OTPORNOSTI NA STRES U BANKARSKOM SEKTORU I BAZELSKI SPORAZUMI

 

FINANSIJSKA TRŽIŠTA

 

Mba Mirela MOMČILOVIĆ, prof. dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mr Sanja VLAOVIĆ- BEGOVIĆ
JEDNOFAZNI I VIŠEFAZNI MODELI DISKONTOVANJA DIVIDENDI U FUNKCIJI ODREĐIVANJA VREDNOSTI AKCIJA

Dr Nermina POBRIĆ
ANALIZA DETERMINANTI OBLIKA KRIVE PRINOSA NA NOVIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

Mr Bogdan POPOVIĆ
PROBLEM UTVRĐIVANJA DISKONTNE STOPE

OPŠTE EKONOMSKE TEME
Dr Goran NIKOLIĆ, dr Srđan CVETKOVIĆ
UTICAJ REPRESIJE NA PRIVREDNI RAST U SFRJ – EMPIRIJSKI NALAZI

Vesna ZLATANOVIĆ
KARAKTERISTIKE ŽIVOTNOG STANDARDA DOMAĆINSTAVA U REPUBLICI SRBIJI

JUBILEJI
85 GODINA EKONOMSKIH I MONETARNIH ISTRAŽIVANJA U HARODNOJ BANCI SRBIJE
Dr Milan ŠOJIĆ

 

PRIKAZI

 

Deni RODRIK: „PARADOKS GLOBALIZACIJE: ZAŠTO SVETSKO
TRŽIŠTE, DRŽAVE I DEMOKRATIJA NE IDU ZAJEDNO“
Dr Biljana VITKOVIĆ

Nataša GOLUBOVIĆ: „DRUŠTVENA EKONOMIKA“
Mr Jovica CVETKOVIĆ

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
67 godina, br. 1−6/2012
Beograd

SADRŽAJ:

ČLANCI


GLOBALNA EKONOMIJA


Dr Goran NIKOLIĆ
TEKTONSKE PROMENE U GLOBALNOJ EKONOMIJI I NJIHOV POTENCIJALNI EFEKAT NA SRBIJU

Dr Marijana LJUBIĆ
DEPRESIJACIJA DEVIZNOG KURSA ZEMALJA U TRANZICIJI POD UTICAJEM SVETSKE EKONOMSKE KRIZE


SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE


Prof. dr Milica BISIĆ, mr Goran RADOSAVLJEVIĆ
STEPEN FISKALNE DECENTRALIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI: POKAZATELJI I POREĐENJA

Dr Lidija BARJAKTAROVIĆ, Ana VJETROV MSc, Dr Snežana KONJIKUSIĆ
ANALIZA VEZE IZMEĐU FINANSIRANJA PREDUZEĆA I PRIVREDNOG RAZVOJA ZEMLJE

Prof. dr Snežana STOJANOVIĆ
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Srđan M. BOLJANOVIĆ
UTICAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA TRANSFER
TEHNOLOGIJE U SRBIJI

Mr Bogdan POPOVIĆ
COST-BENEFIT ANALIZA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA – PRIMER SRBIJE

Mr Nada ĐERIĆ, Prof. dr Jelena RADOVIĆ-STOJANOVIĆ
ZARADE U REPUBLICI SRBIJI 1994-2011.

Ljubinko STANOJEVIĆ
SERTIFIKACIJA INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
REPUBLIKE SRBIJE

 

MEĐUNARODNA ISKUSTVA

 

Prof. dr Tahir MAHMUTEFENDIC
EKONOMSKI RAST U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI I DRŽAVAMA NASLEDNICAMA


Profesor Irina KNYAZEVA, Ph.D
BITNI ASPEKTI ZAŠTITE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU FINANSIJSKIH USLUGA RUSKE FEDERACIJE


Dr Ibrahim TOTIĆ
FINANSIRANJE ZDRAVSTVENIH SISTEMA U ZEMLJAMA GRUPE BRIK

 

BANKARSTVO I OSIGURANJE

 

Dr Zoran GRUBIŠIĆ, Mr Darko VUKOVIĆ, Dr Mališa ĐUKIĆ
FUNDAMENTALNA ANALIZA: FINANSIJSKI IZVEŠTAJI BANAKA

Dr Vlastimir VUKOVIĆ, Dr Vladimir MEDAN
OSIGURANJE DEPOZITA TOKOM KRIZE: NORMATIVNE IZMENE I STVARNI UČINCI

Mr Slobodanka JOVIN, Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ
PROBLEMI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Prof. dr Srđan MARINKOVIĆ
PRIVATNA EMISIJA NOVCA KROZ ISTORIJU

 

OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA


Kristina BUDIMČEVIĆ, Jelena RODIĆ
POLITIKA DOBITI: TEORIJSKI PRISTUP


SPECIFIČNE EKONOMSKE TEME


Mr Miloš MILOŠEVIĆ
NOVE TEHNIKE PRANJA NOVCA

Miloš ILIĆ, Dušan SAKOVIĆ
ULOGA INTERNE REVIZIJE U UPRAVLJANJU POSLOVNIM RIZIKOM PREVARE


PRIKAZI


„KA NOVOM MODELU PRIVREDNOG RAZVOJA I ZAPOŠLJAVANJA“
Tematski broj časopisa Ekonomski vidici br. 2, jun 2012.
Mr Jasmina KNEŽEVIĆ

Tahir MAHMUTEFENDIĆ
„UTICAJ TRANZICIJE I GLOBALNIH EKONOMSKIH PROMENA NA ZEMLJE JUGOISTOČNE EVROPE (2001-2010)“
Prof. dr Petar ĐUKIĆ

Najl FERGUSON
“MOĆ NOVCA: NOVAC I MOĆ U SAVREMENOM SVETU 1700 – 2000“
Dr Biljana VITKOVIĆ

BIBLIOGRAFIJA ČLANAKA ČASOPISA FINANSIJE 2002 -2011.
Vesna MADŽARAC, Veljko ĐOKOVIĆ

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
66 godina, br. 1−6/2011
Beograd

SADRŽAJ:

Č L A N C I

SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE
Dr Goran NIKOLIĆ
ANALIZA STEPENA ISPUNJENOSTI MASTRIHTSKIH KRITERIJUMA KONVERGENCIJE: SRBIJA I ZEMLJE REGIONA

Dr Vlastimir VUKOVIĆ
DINARIZACIJA: NEIZVODLJIVA STRATEGIJA

Prof. dr Nataša TANJEVIĆ, prof. dr Goran KVRGIĆ
OSVRT NA ODREDBE NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Mr Bogdan POPOVIĆ
REALIZACIJA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

Lidija BARJAKTAROVIĆ, Snežana POPOVČIĆ-AVRIĆ, Marina ĐENIĆ
UPRAVLJANJE NAPLATOM POTRAŽIVANJA U BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE U VREMENU KRIZE


TRŽIŠTE KAPITALA


Kristina BUDIMČEVIĆ, Jelena RODIĆ
STRATEGIJA UPRAVLJANJA OPCIJAMA KAO FINANSIJSKIM DERIVATIMA

Prof. dr Safet KURTOVIĆ
PRIMENA DERIVATA U UPRAVLJANJU RIZIKOM REALNE IMOVINE


MEĐUNARODNA ISKUSTVA


Dr Ibrahim TOTIĆ
GLOBALIZACIJA I NJEN UTICAJ NA SAVREMENE INTEGRACIONE PROCESE U SVETU

Prof. dr Siniša OSTOJIĆ
UTICAJ GLOBALNE RECESIJE NA REFORMU PENZIJSKIH SISTEMA U EKONOMIJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Dr Zoran GRUBIŠIĆ, MA Maja PAUNOVIĆ
UTICAJ MAKROEKONOMSKIH I SOCIJALNIH FAKTORA NA RAZVOJ BANKARSKOG SEKTORA ZEMALJA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE U USLOVIMA RECESIJE

Dr Snežana STOJANOVIĆ
PRUŽANJE USLUGA MEĐUNARODNE RAZMENE INFORMACIJA U PORESKIM STVARIMA

 

BANKARSTVO I OSIGURANJE


Dr Snežana P. KNEŽEVIĆ
UPRAVLJANJE KAPITALOM BANKE – ALOKACIJA I MERENJE FINANSIJSKIH PERFORMANSI

Dr Vladimir NJEGOMIR
TRŽIŠTE OSIGURANJA I ULOGA DRŽAVE: STANJE I PERSPEKTIVE FINANSIRANJA KATASTROFA


OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA


Mr Mehmed MURIĆ
INFLACIJA I PRIVREDNI RAST

Prof. dr Hasan HANIĆ, prof. dr Ljubiša STANOJEVIĆ, dr Vladislav MIŠKOVIĆ
PRIMENA EKSTENZIVIRANIH METODA IMPLICITNOG ZNANJA U POSTUPKU OBAVLJANJA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA


P R I K A Z I


Prof. dr Ljubomir MADŽAR
„ISKUŠENJA EKONOMSKE POLITIKE U SRBIJI“
Dr Biljana Vitković

Prof. dr Petar ĐUKIĆ


„ODRŽIVI RAZVOJ – UTOPIJA ILI ŠANSA ZA SRBIJU “
Mr Jasmina Knežević


Dr Dragoslav SLOVIĆ, Borislav KNEŽEVIĆ


„FNANSIJSKO VEŠTAČENJE“
Mr Jovica Cvetković

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
65 godina, br. 1−6/2010
Beograd

SADRŽAJ:

Č L A N C I


SRBIJA – EKONOMIJA I FINANSIJE


Jasmina ROSKIĆ
UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA U REPUBLICI SRBIJI– ZAKONSKI OKVIR ZA STRANA ULAGANJA

Dr Jadranka ĐUROVIĆ-TODOROVIĆ, Dr Marina ĐORĐEVIĆ
(NE)EFIKASNOST PORESKOG SISTEMA SRBIJE

Doc. dr Marijana LJUBIĆ
PLATNI PROMET U SRBIJI

Dr Goran NIKOLIĆ
KOMPARATIVNA ANALIZA TENDENCIJA DINARA I DRUGIH ISTOČNOEVROPSKIH VALUTA OD POČETKA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

Dr Jelena RADOVIĆ-STOJANOVIĆ
STATISTIČKI POKAZATELJI KORUPCIJE U JAVNOM SEKTORU U SRBIJI

Mr Mihajlo BABIN
NEDOSTACI ALOKATIVNOG MEHANIZMA FINANSIRANJA OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI


TRŽIŠTE KAPITALA


Mr Borjana B. MIRJANIĆ
POUZDANOST KORIŠĆENJA BETA KOEFICIJENTA U PROCESU INVESTICIONOG ODLUČIVANJA NA BEOGRADSKOJ BERZI

Dr Nataša KOŽUL
ULOGA EGZOTIČNIH INSTRUMENATA NA TRŽIŠTU FINANSIJSKIH DERIVATA

Mr Maja MARTINOVIĆ
UTICAJ ASIMETRIJE I SPLJOŠTENOSTI KRIVE PRINOSA AKTIVE PORTFOLIA NA POUZDANOST PROCENE VREDNOSTI POD RIZIKOM (VaR-a)

MEĐUNARODNA ISKUSTVA

Mr Nermina POBRIĆ
GLOBALNA FINANSIJSKA KRIZA: ISKUSTVA I SMERNICE

Doc. dr Snežana STOJANOVIĆ
POSEBNI OBLICI POTENCIJALNO NEPRAVIČNIH PORESKIH
REŽIMA

Doc. dr Ibrahim TOTIĆ
INKLUZIJA ISLAMSKOG BANKARSTVA U KONVENCIONALNI
BANKARSKI SISTEM

Dr Gordana ŽIVALJEVIĆ
MODELIRANJE CENA EVROPSKIH VANILA OPCIJA

BANKARSTVO I OSIGURANJE

Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
NEKI TEORIJSKI ASPEKTI SPREČAVANJA I REŠAVANJA BANKARSKIH KRIZA

Dr Dragan M. MOMIROVIĆ
MAKROPRUDICIJALNE PERSPEKTIVE I NOVI IZAZOVI ZA CENTRALNE BANKE

Dr Vladimir NJEGOMIR
UPRAVLJANJE RIZIKOM: SOPSTVENA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (KEPTIVI) KAO ALTERNATIVA OSIGURANJU


OPŠTA EKONOMSKA TEORIJA


Dr Slaviša ĐUKANOVIĆ, mr Slobodanka JOVIN
RAČUNOVODSTVO PRIRODNIH IZVORA I ŽIVOTNE SREDINE

Mr Almir ALIHODŽIĆ
OPTIMIZACIJA LOKACIJE POTROŠNJE PUTEM VORONOI DIAGRAMA

Dr Slavko VUJOVIĆ
IMPLEMENTACIJA EKONOMIJE ZNANJA: KLJUČNI FAKTOR PROSPERITETA I KONKURENTNOSTI PRIVREDE


P R I K A Z I


Dr Vlastimir VUKOVIĆ:
„STRUKTURNE PROMENE I PERFORMANSE BANKARSTVA SRBIJE: 2002-2008.“
Prof. dr Branko Vasiljević

Dr Snežana R. STOJANOVIĆ
„NEPRAVIČNA PORESKA KONKURENCIJA U EVROPSKOJ UNIJI“
Mr Jasmina Knežević

Džordž AKERLOF i Robert ŠILER
„ŽIVOTNI DUH: KAKO PSIHOLOGIJA ČOVEKA POKREĆE EKONOMIJU I ZBOG ČEGA JE TO ZNAČAJNO ZA SVETSKI KAPITALIZAM?“
Dr Biljana Vitković

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
64 godina, br. 1−6/2009
Beograd

SADRŽAJ:

Č L A N C I


EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE


Doc. dr Snežana STOJANOVIĆ
PORESKA KONKURENCIJA VERSUS PORESKA HARMONIZACIJA U EVROPSKOJ UNIJI

Mr Lidija MADŽAR
PRETPRISTUPNA POMOĆ EVROPSKE UNIJE ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE-OD PROGRAMA CARDS DO PROGRAMA IPA

 

MONETARNA, FISKALNA POLITIKA I FINANSIJSKI SISTEM


Dr Goran NIKOLIĆ
ISTORIJAT DINARA I PERSPEKTIVE ULASKA U EVROZONU

Mr Mihajlo BABIN
PROCIKLIČNA FISKALNA POLITIKA I ODRŽAVANJE MAKROEKONOMSKE STABILNOSTI U SRBIJI U PERIODU 2001- 2008.

Radovan MEDIĆ, dipl. ecc – master
EKONOMETRIJSKA ANALIZA DETERMINANTI INFLACIJE U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE PRIMENOM MODELA PANELA

Dr Goran KVRGIĆ, mr Snežana VILARET, Tomo VUJOVIĆ
SVETSKA FINANSIJSKA KRIZA I UTICAJ NA FINANSIJSKI SISTEM SBIJE

Mr Mehmed MURIĆ
OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU U FUNKCIJI MONETARNE POLITIKE


TRŽIŠTE KAPITALA


Nikola RADIVOJEVIĆ
MOGUĆNOST FORMIRANJA OPTIMALNOG PORTFOLIJA AKCIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA SRBIJE PRIMENOM SAVREMENE PORTFOLIO TEORIJE

Vera SUBIĆ
HARTIJE OD VREDNOSTI NASTALE PROCESOM SEKJURITIZACIJE

Mr Marijana LJUBIĆ
PRIMENA BAZELSKOG SPORAZUMA ZA MEĐUNARODNE STANDARDE KAPITALA NA BANKARSKO TRŽIŠTE SRBIJE

Mr Gordana ŽIVALJEVIĆ
EGZOTIČNE OPCIJE-MOTIVI ZA KREIRANJE

Dr Dragan M. MOMIROVIĆ
MUNICIPALNE OBVEZNICE – NOVINA ILI FINANSIJSKA INOVACIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA SRBIJE

BANKARSTVO I OSIGURANJE


Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
MERENJE KVALITETA BANKARSKIH USLUGA

Dr Vladimir NJEGOMIR
SOLVENCY II DIREKTIVA I NJEN UTICAJ NA UPRAVLJANJE RIZIKOM U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA


KONKURENTNOST


Mr Aleksandra TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ
KONKURENTSKE PREDNOSTI I INDEKS NACIONALNE INOVACIONE SPOSOBNOSTI


P R I K A Z I

Prof. dr Ljubomir MADŽAR
„NEDOSTAJUĆE DIMENZIJE U EVALUACIJI MAKROEKONOMSKIH PERFORMANSI REPUBLIKE SRBIJE„
Dr Marinko Bošnjak


Dr Boško ŽIVKOVIĆ
“STRATEGIJA RAZVOJA TRŽIŠTA DUGOVINIH HARTIJA OD VREDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI”
Đorđe Ćuzović


Ognjen RADONJIĆ
„FINANSIJSKA TRŽIŠTA: RIZIK, NEIZVESNOST I USLOVNA STABILNOST“
Mr Biljana Vitković

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
63 godina, br. 1−6/2008
Beograd

SADRŽAJ:

Dr Marinko BOŠNJAK
SOCIOEKONOMSKI I STRUKTURNI NAPREDAK SRBIJE U TRANZICIONOM PERIODU 2001-2007. GODINA

Prof. dr Srđan MARINKOVIĆ
ORGANIZACIONI ASPEKTI INTERNACIONALIZACIJE I STABILNOST BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE

Prof. dr Ljiljana LUČIĆ
INVESTICIONI FONDOVI SA OSVRTOM NA ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA REPUBLIKE SRBIJE

Dr Saša MUMINOVIĆ, Dr Vladan PAVLOVIĆ
PRIMENLJIVOST FOKUSIRANOG INVESTIRANJA NA BEOGRADSKOJ BERZI

Dr Snežana STOJANOVIĆ
VANBUDŽETSKO FINANSIRANJE U EVROPSKOJ UNIJI

Prof. dr Vlastimir VUKOVIĆ
STRANI KREDITI – EKSPANZIJA I IMPLIKACIJE

Dr Ksenija DENČIĆ-MIHAJLOV
GOTOVINA I AKCIJE KAO ALTERNATIVNI OBLICI FINANSIRANJA PREUZIMANJA PREDUZEĆA

Mr Vladimir NJEGOMIR
SEKJURITIZACIJA U FUNKCIJI FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
SISTEMI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
62 godina, br. 1−6/2007
Beograd

SADRŽAJ:

ČLANCI

Bojan Antić – FINANSIJSKA LIBERALIZACIJA – GRADUALIZAM ILI ŠOK TERAPIJA

Jasmina Roskić – PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAPODSTICANJE I ZAŠTITU INOSTRANIH ULAGANJA U SRBIJI

Dr Saša Muminović, dr Vladan Pavlović – ATRAKTIVNOST INVESTIRANJA U REPUBLICI SRBIJI

Prof. dr Gordana Gasmi – PRINCIPI EVROPSKE UNIJE O DRŽAVNOJ POMOĆI U KONTEKSTU PROCESA STABILIZACIJE I ASOCIJACIJE – PUTOKAZ ZA HARMONIZACIJU U SRBIJI

Dr Bojan Đorđević – INOVATIVNI PROCESI U BANKAMA: BRENDIRANJE FINANSIJSKIH PROIZVODA I USLUGA

Mr Viktorija Jazić – UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM

Aleksandar Mališić – OSNOVNA PRAVILA I TEHNIKE INVESTIRANJA U FINANSIJSKE INSTRUMENTE

Dr Srđan Marinković – TRANSPARENTNOST FINANSIJSKIH TRŽIŠTA: OSVRT NA BEOGRADSKU BERZU

POSLOVNA PRAKSA
Miodrag Arsić – POSLOVANJE PREDUZEĆA NEREZIDENTA U REPUBLICI SRBIJI


PRIKAZI
Mr Biljana Vitković – „DELANJE I SISTEM SVETA“

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
61 godina, br. 1−6/2006
Beograd

SADRŽAJ:

ČLANCI

Dr Vlastimir Vuković – TRŽIŠNA KONCENTRACIJA DOMAĆIH BANAKA

Mr Dušan Banićević, dr Vladimir Vasić – STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U PROCESU TRANZICIJE I RAZVOJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU

Mr Saša Muminović, dr Vladan Pavlović – INVESTICIONI FONDOVI – NEISKORIŠĆENI POTENCIJAL U SRBIJI

Prof. dr Pero Petrović – OPOREZIVANJE DOHOTKA OD KAPITALA: EVROPSKA UNIJA I ZEMLJE U TRANZICIJI 

Dr Snežana Stojanović – BUDŽET EVROPSKE UNIJE

Dr Ljiljana Lučić – BAZELSKI SPORAZUM II I NJEGOV UTICAJ NA ODNOS BANAKA I NAČIN FINANSIRANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Mr Mirko Lalović – ULOGA I ZNAČAJ VOJNIH PRIHODA

Vladimir Njegomir – UPRAVLJANJE RIZIKOM IZ UGLA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Milan Janković, Nataša Stojanović – OCENA POTROŠAČKOG VIŠKA KAO MERA DRUŠTVENOG TROŠKA UŠTEDE VODE

Nermina Pobrić – PROCEDURE I NAČINI TRGOVANJA NA BERZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIKAZI

SVETSKI OECD FORUM O OPOREZIVANJU – 11. GODIŠNJI MEUNARODNI PORESKI SASTANAK O PORESKIM UGOVORIMA
Mr Dejan Dabetić

Prof. dr Sofija Adžić
„PRIVREDNI SISTEM I EKONOMSKA POLITIKA“
Novica Supić

Sebastijan Nouks, Ijan Mejdžor, Alan Grinvud, Dominik Alen, Mark Gudman
„UPRAVLJANJE PROJEKTIMA: KAKO ZAVRŠITI POSAO NA VREME I U SKLADU SA BUDŽETOM”
Mr Biljana Vitković

Bogoljub Milosavljević
„SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI“
Mr Jovica Cvetković

Prof. dr Dragan Mikerević
„STRATEŠKI I FINANSIJSKI MENADŽMENT“
Omer Markišić

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
60 godina, br. 1−6/2005
Beograd

SADRŽAJ:

 POVODOM JUBILEJA ČASOPISA FINANSIJE – Prof. dr Dejan Popović

ČLANCI

Dr Dušan Vujović – KONKURENTNOST NACIONALNE PRIVREDE: NEKA EMPIRIJSKA I TEORIJSKA PITANJA MERENJA INSTITUCIONALNE KONKURENTNOSTI

Prof. dr Boris Begović – POREZI NA IMOVINU U SRBIJI: POSTOJEĆE STANJE I PREDLOG REFORME

Vesna Arsić – PRETPOSTAVKE I PERSPEKTIVE REFORME PENZIJSKOG SISTEMA U SRBIJ

Miodrag Arsić – MEĐUNARODNO ULAGANJE KAPITALA

Prof. dr Ksenija Denčić Mihajlov – EFEKTI I MODELIRANJE AKVIZICIONE STRATEGIJE SA TOEHOLDOM

Aleksandar Mališić – HARTIJE OD VREDNOSTI: DISTRIBUCIJA I UVOĐENJE NA ORGANIZOVANO TRŽIŠTE

Mr Vladan Pavlović, mr Saša Muminović – IZAZOVI CAPM MODELA

PRIKAZI

Zbornik radova “ČETIRI GODINE TRANZICIJE U SRBIJI”
Prof. dr Jurij Bajec

Dr Snežana Stojanović
“FISKALNI FEDERALIZAM”
Mr Vesna Đukić

JUBILEJ

HRONIKA UREĐIVANJA I IZDAVANJA ČASOPISA FINANSIJE

REGISTAR AUTORA I OBJAVLJENIH RADOVA U ČASOPISU FINANSIJE

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
59 godina, br. 1−6/2004
Beograd

SADRŽAJ:

ČLANCI

Prof. dr Milan Eremić – RAZVOJ I AKTUELNA STRUKTURA GLOBALNOG TRŽIŠTA DERIVATA

Dr Jadranka Đurović-Todorović – PREDNOSTI I NEDOSTACI HARMONIZACIJE POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

Dr Marinko Bošnjak – OSNOVNI REZULTATI I IZAZOVI REFORMI U SRBIJI

Mališa Đukić – PROBLEMI PROCENE VREDNOSTI NOVOOSNOVANIH FIRMI

Mr Saša Muminović – UPRAVLJANJE IMOVINOM I OBAVEZAMA BANKE

Prof. dr Veroljub Dugalić – RATNE REPARACIJE U PROŠLOSTI – OBRAČUN I NAPLATA

PRIKAZI

Miodrag Arsić – „MEĐUNARODNO DVOSTRUKO OPOREZIVANJE I NJEGOVO IZBEGAVANJE“ – Mr Jasmina Knežević

Prof. dr Radoslav Stefanović – OPŠTEPRIHVAĆENI RAČUNOVODSTVENI PRINCIPI GAAP SAD

Prof. Đorđe Đukić, prof. dr Vojin Bjelica, prof. dr Života Ristić – “ BANKARSTVO“ – Dragan Pejić

Prof. dr Dragana Marković – “ MONETARNE FINANSIJE“ – Srđan Furtula

Prof. dr Veselin Drašković – “ KONTRASTI GLOBALIZACIJE“ – Prof. dr Milica Kostić


BIBLIOGRAFIJA
Olivera Rudi