Informacione
tehnologije
u finansijama

Master akademske studije –
Informacione tehnologije u finansijama -
60 ESPB

Naziv

Informacione tehnologije u finansijama

Vrsta studija

Master akademske studije

Broj ESPB bodova

60

Dužina trajanja

2 semestra (1 godina)

Akademski naziv

Master poslovni informatičar

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a u skladu je sa zahtevima banaka i drugih finansijskih institucija za obrazovanje ekonomista – koji su osposobljeni za rešavanje složenih bankarskih, finansijskih i drugih poslovnih problema primenom savremenih finansijskih informacionih tehnologija.

PREDMETI​

1. Finansijske tehnologije

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj ovog predmeta jeste da studenti nauče osnovne elemente finansijskih tehnologija koji se koriste za digitalnu tranformaciju bankarskog poslovanja, poslovanja osiguravajućih kompanija i drugih finansijskih institucija i da savladaju sofisticirane modele donošenja finansijskih odluka – odluke o investiranju, finansiranju i upravljanju dobitkom i bogatstvom.

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da student: nauči osnovne principe programiranja koji su osnova za svako dalje programiranje i projektovanje; da ovlada elementima aktuelnih programskih jezika, razume njihovu sintaksu; da razume tipove podataka i kontrolne strukture; da razume osnovne programske tehnike i koncepte; da nauči samostalno da radi u jeziku Python; i da savlada osnovne veštine pisanja efikasnih i čitljivih programa, kao i analizira već napisane programe.

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da student proširi i produbi znanja iz finansijskog menadžmenta, da bolje razume alternativne pristupe u procesu donošenja odluka u domenu investiranja, finansiranja i upravljanja imovinom, da savlada složenije tehnike finansijskog projektovanja i planiranja, upravljanja tokovima gotovine i hartija od vrednosti i ocenjivanja isplativosti investicija primenom kompleksnih tehnika i metoda analize i da razume suštinu operativnog, finansijskog i ukupnog poslovnog leveridža.

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da student nauči savremene modele organizacionih struktura i poslovnih procesa u poslovnom bankarstvu, da razume suštinu poslova koje obavljaju komercijalne banke, savlada principe bankarskog menadžmenta u okviru kompleksnog i turbulentnog finansijskog tržišta, da analizira i donosi odluke u vezi sa mobilisanjem i plasiranjem bankarskih resursa u funkciji upravljanja aktivom i pasivom poslovne banke, da kreira optimalni portfolio plasmana poslovne banke, da savlada savremene pristupe u donošenju odluka u korporativnom bankarstvu i bankarstvu na malo (privatno bankarstvo, projektno finansiranje, mikro kreditiranje, ukrštena prodaja).

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da student razume suštinu naučnih istraživanja, da usvoji logiku ekonomskog razmišljanja, da stekne dublji uvid u faze naučnoistraživačkog procesa, da nauči da primenjuje metode ekonomskih, kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, da pravilno vrednuje izvore podataka, da ih analizira i da nauči da prezentuje osnovne rezultate istraživanja.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da student savlada ključne koncepte, metode i tehnike napredne poslovne analitike – koncepte merenja vrednosti varijabli, metode vizuelizacije podataka, modele distribucije slučajnih promenljivih, metode „rudarenja” podataka (Data Mining), metode statističkog zaključivanja, metode i modele optimizacije i druge savremene informatičke alate koji se koriste pri transformaciji poslovnih podataka u korisne informacije, uključujući primenjene tehnike veštačke inteligencije i mašinskog učenja koje se primenjuju u analizi velikog skupa podataka (Big Data).

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da student stekne znanja i veštine koje su neophodne za projektovanje i razvoj delotvornog sistema informacija za upravljanje marketing aktivnostima kompanije odnosno za podršku odlučivanju u raznim domenima marketinga: odlučivanje o razvoju opšte strategije marketinga, strategije tržišnih komunikacija, strategije razvoja proizvoda, strategije brendiranja i pozicioniranja, strategije određivanja cena, strategije upravljanja odnosima sa potrošačima (Customer Relationship Managament). Cilj predmeta je takođe da student shvati značaj kreiranja baza podataka o kupcima iz ugla generisanja izveštaja o (dugoročnoj) vrednosti kupaca, lojalnosti kupaca, iskustva kupaca i svih „tragova” – podataka dobijenih u interakciji kompanije sa kupcima.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da se student: upozna sa različitim vrstama kompleksnih projekata (kompleksnih fizičkih objekata, istraživačkih projekata, projekata razvoja materijalnih proizvoda, projekata razvoja digitalnih proizvoda), da razume osnovne faze i aspekte (vremenske, finansijske, metodološko-modelske, softverske) u realizaciji projekata, da stekne neophodna znanja i veštine za upravljanje projektima i da stekne znanja iz agilne metodologije.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da studenti razumeju konceptualni okvir, vrste i formu finansijskog izveštaja, njegove strukturne komponente, da nauče da analiziraju finansijske izveštaje sa gledišta analize aktive i pasive, prihoda, rashoda i finansijskih rezultata, tokova gotovine i promena na kapitalu, kao i da razumeju uticaj poreza na finansijski rezultat i spoznaju značaj kvaliteta dobitka.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 3

Upoznavanje studenata sa organizacionom strukturom i procesom rada u finansijskim organizacijama (bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim fondovima, penzionim fondovima) i kompanijama; uključivanje studenata u rad stručnih timova koji rade na konkretnim poslovima od značaja za realizaciju stručne prakse; razumevanje tehnologije rada i poslovnih operacija; razumevanje specifičnosti poslovanja konkretne organizacije; sticanje praktičnih znanja iz oblasti poslovnih finansija, bankarskog menadžmenta, operativnog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, IT menadžmenta i marketinga.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 7

Cilj ovog predmeta je da studenti primene osnovna, teorijsko-metodološka i naučno-stručna znanja i metode za rešavanje konkretnih problema u okviru izabranog područja istraživanja. U okviru dela izrade studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i bave se praksom u njihovom rešavanju.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 10

Cilj izrade i odbrane završnog master rada jeste da student obradom istraživački orijentisane teme i njenom odbranom pokaže samostlan i kreativan pristup u primeni teorijskih i metodoloških znanja.