Digitalna
ekonomija

Osnovne akademske studije -
Ekonomija, finansije i biznis -
240 ESPB

Modul

Digitalna ekonomija

Vrsta studija

Osnovne akademske studije

Naziv

Ekonomija, finansije i biznis

Broj ESPB bodova

240

Dužina trajanja

8 semestara (4 godine)

Stručni naziv​

Diplomirani ekonomista

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis 240 ESPB jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, savremenih informatičkih i posebno finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema u finansijskoj industriji, ali i drugim oblastima privrede i društva.

PREDMETI

1. Mikroekonomija

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 9

Osnovni cilj predmeta jeste: da studente upozna sa dostignućima u teoriji preduzeća, te standardnim metodološkim oruđima koja se koriste u analizi složenih pojava savremenog poslovnog sveta; da studenti razumeju ponašanje proizvođača odnosno preduzeća i potrošača odnosno domaćinstava koji predstavljaju osnovne ćelije privrede svake zemlje; da studenti savladaju osnovni kategorijalni aparat koji se kasnije koristi u drugim nastavnim predmetima (Makroekonomiji, Monetarnoj ekonomiji, Javnim finansijama, Principima marketinga, drugim disciplinama iz oblasti ekonomije i menadžmenta).

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 9

Osnovni cilj predmeta jeste da studente upozna sa osnovnim statističkim metodama analize u oblasti bankarstva, osiguranja i finansija: merama centralne tendencije, merama disperzije, metodama korelacione i regresione analize, tehnikama testiranja statističkih hipoteza, kao i metodima analize vremenskih serija. Cilj predmeta je da se studenti osposobe da mogu da izvrše strukturnu i dinamičku analizu ekonomskih i finansijskih pojava na makro nivou i na nivou finansijskih i drugih organizacija i da, na osnovu izvršene analize, pravilno izvode odgovarajuće zaključke i da vrše projekcije kretanja pojava u budućem vremenskom periodu ili za različite očekivane vrednosti eksplanatornih promenljivih.

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih i komunikativnih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkog korpusa iz domena bankarstva i finansija, u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije i korišćenja stručne literature na engleskom jeziku.

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da se studenti upoznaju sa ključnim elementima pravnog i institucionalnog okvira poslovanja privrednih subjekata, što podrazumeva analizu pravnog odnosa na relaciji privredno društvo – država (upravnopravni aspekt), odnosima između privrednih društava (ugovorni i poslovnopravni aspekt), kao i analizom strukture različitih oblika privrednih društva (statusni aspekt). Da studenti sagledaju osnove celokupnog pravnog okvira modernog poslovanja i steknu uvid u korpus prava i obaveza ekonomista i menadžera i da se kod njih kreira osnov za razumevanje pravnih principa koji su uključeni u ekonomske odnose i poslovne transakcije. Pored sticanja znanja iz prava privrednih društava i ugovornog poslovnog prava studenti se posebno upoznaju sa osnovama pravnog i institucionalnog okvira u kome se odvija nastanak, prestanak i poslovanje subjekata u finansijskom sektoru. Detaljno se analizira relevantna regulativa i praksa u sektoru bankarstva, osiguranja i tržišta kapitala. Poseban akcenat je stavljen na razvijanje svesti o poštovanju pravnih pravila i dobrih poslovnih običaja.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 9

Cilj predmeta je da pruži uvid u celinu privrednog života jedne nacije ili države; da studenti shvate da se ekonomski interesi pojedinaca, kompanija i društva često veoma razlikuju i da prepoznaju opšti ekonomski interes, odnosno principe i zakonitosti tokova, procesa i odnosa unutar ekonomskog sistema u celini; da se studenti osposobe da identifikuju institucije, instrumente i strategije na raspolaganju kreatorima ekonomske politike koji koriguju ili minimiziraju negativne uticaje spoljnih faktora ili sopstvenog (ne)činjenja u prethodnim iteracijama privrednog ciklusa; da student može na pouzdan način da sagleda ekonomsku poziciju odnosno opštu perspektivu kako mikroekonomskog subjekta tako i države kao ekonomske jedinke u svetu tržišne privrede, na nacionalnom i komparativno gledano na međunarodnom nivou.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 6

Upoznavanje studenata sa osnovama menadžmenta kao nauke i profesije; upoznavanje sa najvažnijim školama menadžmenta, počevši od naučnog, administrativnog, bihejviorističkog, do savremenih situacionih pristupa u izučavanju menadžmenta; razumevanje i ovladavanje bazičnim tehnikama i metodama donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima funkcionisanja savremenog preduzeća; ovladavanje osnovnim menadžerskim znanjima i veštinama uz razvoj sposobnosti analitičkog razmišljanja; detaljno sagledavanje i razumevanje sadržaja, oblika i međusobne povezanosti osnovnih faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola).

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 9

Upoznavanje sa teorijskom osnovom, pravilima i procedurama ustrojstva i primene računovodstvenih metoda, kao i aplikacija dvojnog knjigovodstva i sistema finansijskog izveštavanja ekonomskih subjekata; razumevanje računovodstva kao sveobuhvatnog sistema beleženja stanja i promena imovine odnosno finansijskih transakcija određenog entiteta, uključujući planiranje, analizu, nadzor i izveštavanje. Cilj izučavanja ovog predmeta jeste da student sagleda značaj sistema finansijskog računovodstva kao svojevrsne baze podataka koja čini ključnu komponentu računovodstvenog informacionog sistema kao celine, ali i kao podsistema integralnog informacionog sistema preduzeća.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkog korpusa iz domena bankarstva i finansija, u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije i korišćenja stručne literature na engleskom jeziku.

1. Monetarna ekonomija

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 9

Usvajanje osnovnih znanja o teorijskim i empirijskim pitanjima koja se odnose na ulogu novca u funkcionisanju tržišne privrede; upoznavanje sa osnovnim elementima monetarne ekonomije – definicija novca, kreiranje i tražnja novca, način na koji centralna banka može da utiče na količinu novca u opticaju, povezanost promena novčane mase sa promenama u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti i nivoom cena; upoznavanje sa odgovarajućim teorijskim osnovama za analizu uloge monetarne politike u okviru konkretne tržišne privrede.

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 9

Cilj predmeta Bankarstvo jeste da student: shvati mesto i ulogu centralnog i poslovnog bankarstva u savremenim finansijskim strukturama, razume ulogu i značaj centralne banke u bankarskom sistemu date zemlje; nauči ključne segmente aktivnosti poslovnih banaka – prikupljanje i plasiranje novčanih sredstava, obavljanje komisionih i drugih poslova; stekne osnovna znanja iz domena poslovanja banke na međunarodnim finansijsko-bankarskim tržištima.

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 7

Cilj predmeta jeste: upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i mogućnostima savremenih informacionih tehnologija; sticanje osnovnih znanja o informacionim sistemima i njihovoj poslovnoj primeni; sticanju znanja koja su neophodna za dalje izučavanje različitih aspekata informacionih sistema (struktura, baze podataka, programiranje, razvoj informacionih sistema i dr); sticanje znanja koja podrazumeva sertifikat ECDL koji fakultet kao sertifikovana ustanova može da izda studentu; razumevanje načina na koji informacioni sistem obezbeđuje konkurentsku prednost preduzeću.

Semestar: 3, Status: Obavezni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkih veština do nivoa definisanog programskim minimumom u svrhu ovladavanja veštinama komunikacije u poslovnom okruženju na engleskom jeziku kao i korišćenju stručne literature na engleskom jeziku.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 9

Cilj predmeta jeste da studente upozna sa osnovnim teorijskim i praktičnim pitanjima iz oblasti javnih finansija koja su neophodna za obavljanje poslova u privatnom i državnom sektoru; da im omogući razumevanje poreskog aspekta transakcija kao nužne komponente za proces odlučivanja u poslovnom okruženju; da im pomogne da uoče i razumeju javne rashode koji utiču na život pojedinaca i privredna kretanja i njihov značaj kako za pravna tako i fizička lica.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 7

Osnovni cilj predmeta jeste da studenta upozna sa: osnovnim principima i savremenim konceptima marketinga (konceptom isporučene vrednosti, konceptom satisfakcije i lojalnosti potrošača, konceptom segmentacije tržišta, konceptom marketinških informacionih sistema i dr); osnovnim instrumentima marketinga (proizvod, cena, promocija odnosno tržišna komunikacija i distribucija); osnovnim tehnikama istraživanja tržišta; i osnovnim aspektima procesa upravljanja marketingom banaka, osiguravajućih kompanija i poslovnih organizacija.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 9

Upoznavanje studenata sa načinima na koje savremene kompanije prikupljaju finansijska sredstva, sa tehnikama za njihovo alociranje i donošenje odluka u oblasti finansija, i u vezi sa tim, njihovo osposobljavanje da u kasnijoj karijeri doprinose kreiranju nove vrednosti za vlasnike; upoznavanje sa pristupima u donošenju odluka u finansijskim organizacijama i kompanijama, i to u vezi sa investiranjem, finansiranjem i upravljanjem imovinom odnosno aktivom; ovladavanje znanjima, metodama i tehnikama, kao i specifičnim veštinama koje su u dinamičnom poslovnom ambijentu od kritičnog značaja prilikom donošenja mnogih poslovnih, posebno finansijskih odluka.

Semestar: 4, Status: Obavezni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkih veština do nivoa definisanog programskim minimumom u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije na engleskom jeziku kao i korišćenju stručne literature na engleskom jeziku.

1. Projektovanje i razvoj informacionih sistema

Semestar: 5, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj ovog predmeta jeste: upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima razvoja informacionih sistema; osposobljavanje studenata da koriste metodologiju razvoja informacionog sistema sa fokusom na pojedine faze projektovanja informacionog sistema (planiranje, projektovanje, programiranje, testiranje, implementacija, održavanje); osposobljavanje studenata da primenjuju metode analize, projektovanja i implementacije informacionih sistema korišćenjem savremenih softverskih alata; osposobljavanje studenata da analiziraju i logički projektuju informacione sisteme, koristeći odgovarajuće konvencionalne i objektno-orijentisane modele i metode.

Semestar: 5, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj ovog predmeta je osposobljavanje studenata za razumevanje koncepta baza podataka i sistema za upravljanje bazama podataka, za primenu tehnika projektovanja i implementacije baza podataka i njihovo korišćenje u poslovnom okruženju; savladavanje tehnika za projektovanje šeme baza podataka pomoću ER modela, prevođenje šeme baze podataka u relacioni model, detaljima SQL upitnog jezika, uz savladavanje tehnika za manipulisanje podacima u bazi podataka.

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 11-16

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da uvede studente u osnove funkcionisanja finansijskih tržišta, kao i da studentima predstavi delove finansijskog tržišta – tržište novca, tržište kapitala i devizno tržište. Pored toga, jedan od osnovnih ciljeva je da studentima predstavi kompletnu finansijsku industriju oličenu u finansijskim institucijama, sa posebnim akcentom na investicione banke, investicione fondove, institucionalne investitore, kao i berzanske posrednike.

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da student nauči osnovne tipove i pojavne forme finansijskih (komercijalno-bankarskih, rizika u osiguranju i dr) rizika zastupljenih u savremenoj bankarskoj teoriji i praksi; da razume strategije, politike, modele i instrumente koje poslovne banke koriste u identifikaciji, upravljanju i kontroli rizika; da shvati mesto i ulogu sektora za upravljanje rizicima, tipologiju komercijalno-bankarskih rizika sa težištem na kreditnom, kamatnom, deviznom i njegovim tržišnim formama, riziko strategije upravljanja aktivom i pasivom, upravljanje regulatornim, internim, ekonomskim kapitalom i kapitalnom adekvatnošću.

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 6

Osnovni cilj predmeta je osposobljavanje studenata, budućih preduzetnika i menadžera, za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti u preduzetničkom biznisu; za razumevanje kompleksnosti preduzetničkog procesa, od definisanja poslovne ideje do njene praktične realizacije; da se kroz praktičan rad na konkretnom primeru poslovne ideje (biznis plan) osposobe da operacionalizuju svoju preduzetničku poslovnu ideju i istovremeno pripreme teren za njenu praktičnu realizaciju; da na osnovu stečenih znanja i preduzetničkih veština podstakne inicijativnost i kreativnost studenata, koje će mu omogućiti lakše krstarenje po svetu biznisa i upravljanje preduzetničkim poslovnim projektom sa što manje grešaka i problema.

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 6

Cilj predmeta je da student stekne znanja o osnovnim konceptima, ciljevima i zadacima menadžmenta ljudskih resursa (MLJR); da se upozna sa praksom MLJR u razvijenim tržišnim privredama i da razume različite teorijske pristupe razvoja i korišćenja funkcije MLJR; da nauči sadržaje osnovnih faza u procesu upravljanja ljudskim resursima: od regrutacije, selekcije, orijentacije, do uključenja u radni proces, i motivisanja da postigne najveće moguće radne učinke; da se upozna sa eksternim okruženjem u kojem se formiraju određeni radni odnosi (savremena tržišta rada, odnosi između socijalnih partnera i industrijski odnosi).

Semestar: 5, Status: Izborni, ESPB: 5

Osnovni cilj predmeta je razvijanje jezičkih sposobnosti studenata i usvajanje jezičkog korpusa iz domena bankarstva i finansija, u svrhu ovladavanja veštinama poslovne komunikacije i korišćenju stručne literature na engleskom jeziku.

Semestar: 6, Status: Obavezni, ESPB: 7

Ciljevi predmeta su: da studenti shvate ulogu i značaj informacionih sistema za poslovno odlučivanje finansijskih i drugih poslovnih organizacija; da studenti razumeju implikacije razvoja novih informacionih sistema u kontekstu organizacionih promena; da se kod studenata razvije svest o potencijalu koji internet tehnologije danas pružaju; da shvate suštinu modela elektronskog poslovanja; da se osposobe da budu članovi tima za razvoj informacionog sistema konkretne poslovne organizacije; da se osposobe da vrednuju postojeći informacioni sistem organizacije i da budu u stanju da izraze zahteve za generisanje novih izveštaja u skladu sa potrebama iz ugla generalnog ili funkcionalnog menadžera.

Semestar: 6, Status: Obavezni, ESPB: 7

Cilj predmeta je da student nauči: osnovne modele finansijske matematike koji se baziraju na računu interesa, kao i osnove aktuarskog modeliranja u procesu obračuna tarifa; da koristi alate primenjene, finansijske i aktuarske matematike u rešavanju raznih problema iz oblasti ekonomije i finansija.

Semestar: 6, Status: Obavezni, ESPB: 6

Osnovni cilj predmeta jeste: upoznavanje studenata sa osnovnom ekonomskim, tehničko-organizacionim i pravnim aspektima osiguranja, kao i raznim vidovima životnih i neživotnih osiguranja; sticanje osnovnih znanja koja se tiču: dokumenata u osiguranju, osnovnih rizika koji su predmet osiguranja i bazičnih elemenata upravljanja rizicima u osiguranjz, razvoja tržišta osiguranja u Srbiji, zemljama u tranziciji i ekonomski razvijenim zemljama.

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 13-14

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 7

Cilj predmeta Bankarsko poslovanje jeste da student razume osnovne tipove i organizacione oblike komercijalno-bankarskih institucija zastupljenih u savremenoj bankarskoj teoriji i praksi; da nauči različite vrste kreditnih i nekreditnih plasmana i investicionih ulaganja poslovnih banaka, modalitete depozita, strukturu kapitala i kapitalnu adekvatnost; da savlada osnovne principe upravljanja aktivom i pasivom i modele determinisanja cena bankarskih proizvoda; da razume sve faze i kritične elemente kreditnog procesa (analiza finansijskih izveštaja korporativnih klijenata poslovne banke, ocena kreditnog boniteta, ocena kvaliteta kolaterala, projektovanje cene plasmana); da kroz brojne primere iz prakse stekne najvažnija znanja o instrumentima platnog prometa, u zemlji i sa inostranstvom, da oceni finansijske i ukupne poslovne performanse banke (likvidnost, solventnost, profitabilnost i dr).

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 7

Osnovni cilj predmeta jeste da student: razume osnovne principe funkcionisanja berze; da stekne dodatna znanja o finansijskim instrumentima i učesnicima u procesu trgovanja na berzama; da savlada tehnike trgovanja akcijama, obveznicama, berzanskim robama i valutama (foreks tržita) na platformi za trgovanje u realnom vremenu, uz korišćenje savremenih softvera i algoritama u procesu donešenja odluka i minimiziranjem učešća ljudskog faktora kao i smanjivanjem operativnog rizika.

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 7

Osnovni cilj predmeta jeste da se student upozna sa: istorijskim razvojem evropskih integracija, institucijama, pravilima, zakonodavnim procedurama, nadležnostima i izvorima prava EU; odnosom prava EU i domaćeg prava, kao i njegovim načinima usklađivanja sa pravom EU. Cilj predmeta je: da se studentu približi pravno regulisanje odnosa u EU; ukaže na značaj rastuće regulative finansijskih institucija i pravno-regulatornih aspekata digitalnog prava EU, potencijalne teškoće i rešenja radi primene pravila snabdevanja digitalnim sadržajem.

Semestar: 6, Status: Izborni, ESPB: 6

Cilj predmeta jeste da studenta osposobi za uspešno prepoznavanje prirode i razmera globalnih finansijskih kretanja i upravljanje aktuelnim i budućim promenama u međunarodnom finansijskom okruženju; da stekne neophodna znanja o nadnacionalnim finansijskim institucijama na kojima se zasniva međunarodni monetarni sistem, kao i fenomen rastućih i sve značajnijih regionalnih integracija, posebno E(M)U; upoznavanje studenata sa ključnim celinama međunarodnih finansija koje čine analiza platnog bilansa i teorija i politika platnobilansnog prilagođavanja, analiza makro i mikro efekata funkcionisanja i otkaza međunarodnih deviznih tržišta, režimi i politika deviznih kurseva, pokretačke snage i oblici međunarodnog kretanja kapitala, kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova, zajednička ulaganja u svetskoj privredi i trend transnacionalizacije svetske privrede.

1. Digitalne finansije

Semestar: 7, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa: najnovijim tehnologijama i mogućnostima koje pružaju Internet, Web tehnologije i servisi u oblasti bankarstva, platnog prometa, računovodstva, osiguranja, elektronske uprave; osnovnim principima koji su se afirmisali u teoriji i praksi digitalnih finansija, servisa elektronskog poslovanja i modela elektronskog plaćanja; te razvijanje sposobnosti studenata da primene stečena teorijska znanja u rešavanju realnih problema.

Semestar: 7, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste: stvaranje konceptualnog okvira za bolje razumevanje „sila” koje upravljaju marketingom i biznisom na Internetu; da se student osposobi da povezuje znanja o novim tehnologijama i znanja iz tradicionalnog marketinga radi boljeg razumevanja suštine, prednosti i potencijala digitalnog marketinga kao mnoštva marketinških procesa koji koriste sve raspoložive digitalne kanale za promovisanje proizvoda i usluga ili za građenje brenda; da osposobi studenta da samostalno tumači i primenjuje marketing koncepte u elektronskom okruženju, višekanalnom marketingu, društvenim mrežama, mobilnim uređajima, elektronskoj komunikaciji, te da identifikuje i razume savremene trendove u oblasti digitalnog marketinga.

Semestar: 7, Status: Izborni, ESPB: 14-16

Semestar: 7, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da student shvati proces donošenja odluka na izvršnom i upravljačkom nivou u finansijskom i proizvodno globalizovanom okruženju, da prepozna i minimizira negativan uticaj pretnji i maksimizira koristi od proizvodne, trgovinske i finansijske internacionalizacije; da razume fokalne tačke predmeta koje se tiču motivacije za međunarodnu trgovinu i efekata različitih trgovinskih politika na različitim tržišnim strukturama, finansiranje spoljne trgovine, razumevanje i interpretaciju platnog bilansa i deviznog kursa, hedžinga valutnim derivatima i upravljanje valutnim rizicima, politike SDI (stranih direktnih investicija) i TNK (transnacionalnih kompanija), kao i analize rizika zemlje i valutnih kriza.

Semestar: 7, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da student stekne uvid u osnovne teorijsko-metodološke koncepte potrebne za razumevanje oblasti investicione analize u hartije od vrednosti i upravljanja portfolijom finansijske aktive (portfolio menadžment); da upozna široku lepezu mogućnosti investiranja na savremenim finansijskim tržištima, kao i da razvije logiku razmišljanja modernih portfolio menadžera; da ovlada analitičkim oruđima koja se koriste u procesu donošenja važnih odluka koje se odnose na investiranje u uslovima rizika.

Semestar: 7, Status: Izborni, ESPB: 7

Cilj predmeta jeste: da studenti shvate suštinu i ključne koncepte savremenog investicionog bankarstva; da savladaju napredne tehnike i metode upravljanja investicijama u hartije od vrednosti; da se osposobe za donošenje odluka koje se tiču izbora adekvatnih izvora finansiranja; da razumeju proces i strateške aspekte merdžera i akvizicija i da se osposobe za pružanje osnovnih usluga iz domena investicionog bankarstva.

Semestar: 7, Status: Izborni, ESPB: 7

Upoznavanje studenata sa složenom problematikom merdžera i akvizicija (M&A) kao procesa nastajanja novih poslovnih kombinacija između privrednih subjekata; razumevanje strategijske dimenzije M&A kao jedne od strategijskih alternativa rasta preduzeća i težnje menadžmenta da na taj način kreira vrednost za vlasnike; upoznavanje složene finansijske problematike M&A, počev od analiza i ocena kompanija, preko projekcija i procena, do sposobnosti ocene finansijskih efekata.

Semestar: 8, Status: Obavezni, ESPB: 8

Cilj predmeta je: da student upozna glavne aspekte analize podataka, da nauči da koristi softverske alate, da upravlja podacima, da ih prezentuje i analizira; da student upozna dobre prakse iz industrije i istraživanja da se osposobi za samostalnu primenu matematičkih i statističkih metoda u istraživanju tržišta, ponašanju potrošača, pripremama i analizi marketinških kampanja na internetu, kao i analizi velikih količina podataka u finansijskim institucijama i ostalim poslovnim organizacijama.

Semestar: 8, Status: Obavezni, ESPB: 6

Razumevanje fundamentalnih znanja iz oblasti etike i njene primene u finansijskom sektoru, posebno u bankarskom poslovanju, investiranju, računovodstvu, knjigovodstvu i poslovima revizije; upoznavanje sa trendovima u pogledu načina razumevanja i tretiranja pitanja etike u finansijama u najrazvijenijim tržišnim privredama i zemljama u tranziciji; razumevanje modela etičkog ponašanja u finansijskim organizacijama i načina usvajanja i ugradnje u praksu profesionalnih standarda ponašanja.

Semestar: 8, Status: Izborni, ESPB: 14

Semestar: 8, Status: Izborni, ESPB: 7

Upoznavanje sa značajem strategijskog menadžmenta kao savremene integrativne menadžment discipline; sagledavanje sadržaja i oblika strategijskog usmeravanja kompanija u savremenim turbulentnim okruženjima (vizija, misija i strategijski ciljevi); upoznavanje sa osnovnim komponentama eksternog i internog strategijskog okruženja preduzeća i najvažnijim metodama i tehnikama njihove analize; razvoj sposobnosti prepoznavanja osnovnih strategijskih situacija sa kojima se menadžeri suočavaju u preduzećima razvijenih tržišnih privreda; osposobljavanje budućih menadžera za rad u kompleksnom i dinamičnom okruženju.

Semestar: 8, Status: Izborni, ESPB: 7

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa regulatornim okvirom korporativnog upravljanja u Srbiji i međunarodno priznatim principima, standardima i praksama korporativnog upravljanja; da se osposobe da analiziraju pravni i regulatorni okvir, te specifičnosti korporativnog upravljanja u Srbiji; da razviju svest o dobrom korporativnom upravljanju, odnosno prepoznavanju značaja dobrih praksi korporativnog upravljanja za kompanije i ekonomiju u celini.

Semestar: 8, Status: Izborni, ESPB: 7

Upoznavanje sa finansijskim i strategijskim restrukturiranjem korporacije i razumevanje posledica ovog složenog procesa na njeno funkcionisanje; razumevanje uticaja restrukturiranja korporacija na njene najvažnije stejkholdere: akcionare, poverioce, investitore, zaposlene, klijente, dobavljače, državu i lokalnu zajednicu; sagledavanje i razumevanje potencijalnih izvora i mehanizama stvaranja nove vrednosti za vlasnike korporacije kroz proces restrukturiranja (promene u tehnološkom razvoju, promene u pravnoj regulativi vezanoj za uslove poslovanja, promene u konkurentskom ambijentu, promene u monetarnoj sferi, i dr).

Semestar: 8, Status: Izborni, ESPB: 7

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa tehnikama i metodama eksterne revizije finansijskih izveštaja preduzeća. Jedan od ciljeva ovog predmeta je da student razume povezanost revizije sa Finansijskim računovodstvom, Finansijskim izveštavanjem i drugim finansijsko računovodstvenim disciplinama koje se na fakultetu izučavaju. Cilj ovog predmeta takođe je da student savlada principe uzorkovanja koji se koriste u eksternoj i internoj revizji i ocenjivanju istinitosti i pouzdanosti finansijskih izveštaja preduzeća.

Semestar: 8, Status: Obavezni, ESPB: 3

Upoznavanje studenata sa organizacionom strukturom i procesom rada u finansijskim organizacijama (bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim fondovima, penzionim fondovima) i kompanijama; uključivanje studenata u rad stručnih timova koji rade na konkretnim poslovima od značaja za realizaciju stručne prakse; razumevanje tehnologije rada i poslovnih operacija; razumevanje specifičnosti poslovanja konkretne organizacije; sticanje praktičnih znanja iz oblasti poslovnih finansija, bankarskog menadžmenta, operativnog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, IT menadžmenta i marketinga.