Marketing
menadžment

Master akademske studije –
Marketing menadžment -
60 ESPB

Naziv

Marketing menadžment

Vrsta studija

Master akademske studije

Broj ESPB bodova​

60

Dužina trajanja​

2 semestra (1 godina)

Akademski naziv​

Master ekonomista

Osnovni cilj master studijskog programa Marketing menadžment jeste da obrazuje master ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u oblasti marketinga, tržišnih istraživanja, integrisanih marketing komunikacija, poslovnog menadžmenta i biznisa, i osposobljeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode u rešavanju složenijih upravljačkih marketinških problema kompanija. Pored toga, cilj studijskog programa jeste da obezbedi znanja koja će omogućiti mobilnost studenata ne samo u okviru nacionalne već i međunarodne zajednice.

PREDMETI​

1. Marketing menadžment

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da studenta upozna sa konceptom marketinga, upravljačkim varijablama marketinga, marketinškim informacionim sistemom, integrisanim marketing komunikacijama, te ključnim principima marketinga koji su relevantni za razvoj strategija marketinga banaka, osiguravajućih kompanija i drugih finansijskih organizacija. Cilj predmeta je da student nauči osnovne faze procesa upravljanja marketingom i savlada bazične metode koje se koriste za donošenje odluka u raznim domenima marketinga.

Semestar: 1, Status: Obavezni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da student savlada osnovne metode i tehnike marketing istraživanja, ograničenja i mogućnosti koje marketing istraživanje pruža, oblasti primene, vidove marketing istraživanja, značaj za donošenje strateških marketing odluka kao i da nauči ključne aspekte pojedinih faza procesa marketing istraživanja.

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta je da student nauči savremene modele organizacionih struktura i poslovnih procesa u poslovnom bankarstvu, da razume suštinu poslova koje obavljaju komercijalne banke, savlada principe bankarskog menadžmenta u okviru kompleksnog i turbulentnog finansijskog tržišta, da analizira i donosi odluke u vezi sa mobilisanjem i plasiranjem bankarskih resursa u funkciji upravljanja aktivom i pasivom poslovne banke, da kreira optimalni portfolio plasmana poslovne banke, da savlada savremene pristupe u donošenju odluka u korporativnom bankarstvu i bankarstvu na malo (privatno bankarstvo, projektno finansiranje, mikro kreditiranje, ukrštena prodaja).

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da student razume suštinu naučnih istraživanja, da usvoji logiku ekonomskog razmišljanja, da stekne dublji uvid u faze naučnoistraživačkog procesa, da nauči da primenjuje metode ekonomskih, kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, da pravilno vrednuje izvore podataka, da ih analizira i da nauči da prezentuje osnovne rezultate istraživanja.

Semestar: 1, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da student proširi i produbi znanja iz finansijskog menadžmenta, da bolje razume alternativne pristupe u procesu donošenja odluka u domenu investiranja, finansiranja i upravljanja imovinom, da savlada složenije tehnike finansijskog projektovanja i planiranja, upravljanja tokovima gotovine i hartija od vrednosti i ocenjivanja isplativosti investicija primenom kompleksnih tehnika i metoda analize i da razume suštinu operativnog, finansijskog i ukupnog poslovnog leveridža.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da student: razume koncept integrisanih (masovnih i direktnih) marketing komunikacija (IMK) zasnovan na objedinjavanju i usaglašavanju alata marketinških komunikacija, medija i kreativnih rešenja, kako bi se prenela jasna i konzistentna poruka ciljnom auditorijumu; upozna ključne savremene teorijske koncepte iz ove oblasti i praktično primenjene strategije marketing komunikacije; razvije sposobnost analize komunikacionih alata i medija, prepozna moć integracije kanala komunikacije sa ciljnim tržištem; razume sinergetske efekte integracije medija.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da student stekne znanja i veštine koje su neophodne za projektovanje i razvoj delotvornog sistema informacija za upravljanje marketing aktivnostima kompanije odnosno za podršku odlučivanju u raznim domenima marketinga: odlučivanje o razvoju opšte strategije marketinga, strategije tržišnih komunikacija, strategije razvoja proizvoda, strategije brendiranja i pozicioniranja, strategije određivanja cena, strategije upravljanja odnosima sa potrošačima (Customer Relationship Managament). Cilj predmeta je takođe da student shvati značaj kreiranja baza podataka o kupcima iz ugla generisanja izveštaja o (dugoročnoj) vrednosti kupaca, lojalnosti kupaca, iskustva kupaca i svih „tragova” – podataka dobijenih u interakciji kompanije sa kupcima.

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Osnovni cilj predmeta jeste da student savlada ključne koncepte, metode i tehnike napredne poslovne analitike – koncepte merenja vrednosti varijabli, metode vizuelizacije podataka, modele distribucije slučajnih promenljivih, metode „rudarenja” podataka (Data Mining), metode statističkog zaključivanja, metode i modele optimizacije i druge savremene informatičke alate koji se koriste pri transformaciji poslovnih podataka u korisne informacije, uključujući primenjene tehnike veštačke inteligencije i mašinskog učenja koje se primenjuju u analizi velikog skupa podataka (Big Data).

Semestar: 2, Status: Izborni, ESPB: 8

Cilj predmeta jeste da se student: upozna sa različitim vrstama kompleksnih projekata (kompleksnih fizičkih objekata, istraživačkih projekata, projekata razvoja materijalnih proizvoda, projekata razvoja digitalnih proizvoda), da razume osnovne faze i aspekte (vremenske, finansijske, metodološko-modelske, softverske) u realizaciji projekata, da stekne neophodna znanja i veštine za upravljanje projektima i da stekne znanja iz agilne metodologije.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 3

Upoznavanje studenata sa organizacionom strukturom i procesom rada u finansijskim organizacijama (bankama, osiguravajućim kompanijama, investicionim fondovima, penzionim fondovima) i kompanijama; uključivanje studenata u rad stručnih timova koji rade na konkretnim poslovima od značaja za realizaciju stručne prakse; razumevanje tehnologije rada i poslovnih operacija; razumevanje specifičnosti poslovanja konkretne organizacije; sticanje praktičnih znanja iz oblasti poslovnih finansija, bankarskog menadžmenta, operativnog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, IT menadžmenta i marketinga.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 7

Cilj ovog predmeta je da studenti primene osnovna, teorijsko-metodološka i naučno-stručna znanja i metode za rešavanje konkretnih problema u okviru izabranog područja istraživanja. U okviru dela izrade studijsko-istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka strategijsko-taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i bave se praksom u njihovom rešavanju.

Semestar: 2, Status: Obavezni, ESPB: 10

Cilj izrade i odbrane završnog master rada jeste da student obradom istraživački orijentisane teme i njenom odbranom pokaže samostlan i kreativan pristup u primeni teorijskih i metodoloških znanja.