Dr Marija Lazarević

Naučni saradnik
Marija Lazarević
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 306a
Vreme prijema:
po dogovoru
četvrtak 17.00 – 18.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Osnove menadžmenta
Strategijski menadžment
Korporativno restrukturiranje
Principi marketinga


Master studije:

Integrisane marketing komunikacije
Marketing menadžment

Dr Marija Lazarević

Naučni saradnik

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Marija Lazarević je diplomirala 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer Marketing. Na istom fakultetu 2005. godine završila je poslediplomske studije – smer Menadžment i odbranila magistarsku tezu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Faktori i pristupi u kreiranju konkurentskih strategija malih i srednjih preduzeća u Srbiji, odbranila je 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.
U okviru Programa integrisanih aktivnosti Pavle Savić koji je realizovan uz podršku Vlade Republike Francuske i Ministarstva za nauku Vlade Republike Srbije, boravila je tokom 2008. godine na stručnom usavršavanju na Universite Nica – Sophia Antipolis u Nici. U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti nastavnika, boravila je 2019. godine na stručnom usavršavanju na Ekonomskom fakultetu – Tehničkog univerziteta u Košicama i 2020. godine na Univerzitetu Danubius u Rumuniji.

Profesionalna karijera

U periodu od 2004. do 2009. godine bila je zaposlena u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. U navedenom periodu učestvovala je u realizaciji većeg broja naučnih studija i istraživačkih projekata.

Nastavnu aktivnost započinje angažovanjem 2005. godine, a zatim i zaposlenjem 2009. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Godine 2018. birana je u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Union u Beogradu. Kao koordinator za stručnu praksu, od 2010. godine aktivno je učestvovala u planiranju i organizovanju prakse studenata Beogradske bankarske akademiji, kao i u realizaciji brojnih radionica i gostujućih predavanja.

Od 2020. godine zaposlena je u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Kamenković, S., Lazarević – Moravčević, M. (2018). Ocena kvaliteta okruženja i njegov uticaj na poslovanje sektora MSPP, Institut ekonomskih nauka, Beograd.