Dr Sandra Kamenković

Vanredni profesor
Sandra Kamenković
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
sreda 13.00 – 14.00 (na fakultetu)
četvrtak 17.00 – 19.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Makroekonomija,
Međunarodne finansije i globalno poslovanjeDoktorske studije:

Ekonomska analiza II


Dr Sandra Kamenković

Vanredni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Sandra Kamenković rođena je 1979.godine u Beogradu. Diplomirala 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer Spoljna i unutrašnja trgovina). Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić” završila je poslediplomske studije (smer Ekonomska diplomatija) i 2008. godine odbranila magistarsku tezu na temu „Uticaj razvoja finansijskih institucija na stepen integrisanosti finansijskog tržišta Srbije”. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza efekata ekonomske politike u Srbiji u periodu svetske ekonomske krize” odbranila je 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.
Tokom 2019.godine, preko Erasmus+ programa mobilnosti nastavnika boravila na Ekonomskom fakultetu, Tehničkog Univerziteta u Košicama u Slovačkoj.

Profesionalna karijera

Od 1997.godine radila na različitim pozicijama u oblasti finansija. Od 2005. do 2009. godine radila kao asistent na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, na predmetima Bankarstvo, Finansijska tržišta, Međunarodne poslovne finansije i Berzanski poslovi i HOV.
Od jula 2013. godine angažovana je kao docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije na predmetima sa Katedre za ekonomiju i finansije, a od 2018.godine je u zvanju vanrednog profesora.
Član Organizacionog/naučnog odbora nekoliko međunarodnih naučnih konferencija: „New economic policy reforms“ (2014), „Europe and Asia: Economic integration prospects“ (2016 i 2017), „Global Economic trends-Challenges and opportunities „(2019 i 2022). Recenzent nekoliko naučnih časopisa iz oblasti ekonomije. Član je Saveta Univerziteta Union.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Kamenković, S., Lazarević-Moravčević, M. (2018). Ocena kvaliteta okruženja i njegov uticaj na poslovanje sektora MSPP u Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka. ISBN 978-86-89465-39-6.
  2. Grubišić, Z. (editor), Hanić, H.(editor), Kamenković, S. (editor). (2019), Global Economic trends-Challenges and opportunities, book of abstracts, Belgrade Banking Academy, Faculty of Banking, Insurance and Finance, ISBN 978-86-7852-052-5.
  3. Hanić, H.(editor), Vuković, D. (editor), Kamenković, S. (editor). (2017), Europe and Asia :Economic integration prospects : book of abstracts, Belgrade Banking Academy, Faculty of Banking, Insurance and Finance, ISBN – 978-86-7852-045-7.