Konkurs Narodne banke Srbije

NARODNA BANKA SRBIJE

poziva zainteresovane mlade naučnike da do 30. aprila 2016. godine prijave svoje radove na konkurs za najbolje naučnoistraživačke radove iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti

       A. U skladu sa opredeljenjem da podstiče naučnoistraživački rad u oblasti makroekonomije, monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti – Narodna banka Srbije raspisuje konkurs za najbolje naučnoistraživačke radove iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnostii dodeljuje tri novčane nagrade „Aleksa Spasić“ (za prvo, drugo i treće mesto)u iznosu od 250.000, 150.000 i 100.000 dinara (neto iznos).

Pravo učešća na konkursu Narodne banke Srbije imaju državljani Republike Srbije s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji u trenutku podnošenja prijave na konkurs imaju manje od 40 godina života.

Pored autora koji podnosi prijavu, kao koautori u radu mogu učestvovati i drugi autori. Autor koji podnosi prijavu može prijaviti maksimalno jedan rad. Prilikom donošenja odluka komisija neće uzimati u obzir ko je koautor i koliko koautora ima rad koji se razmatra.

Uz prijavu na konkurs autor podnosi: a) rad u celini na srpskom ili engleskom jeziku, u elektronskom (u oba formata – MS Word i PDF) i štampanom obliku; b) biografiju; v) saglasnost svakog pojedinačnog koautora da sva prava i obaveze po osnovu konkursa preuzima autor koji prijavljuje rad; g) potvrdu da je rad originalno delo i da su svi tuđi izvori u radu izričito označeni; d) saglasnost autora koji podnosi prijavu da Narodna banka Srbije nagrađeni rad (u celini ili u izvodima) može objaviti u okviru svoje serije Radnih papira i da rad može biti izložen na Istraživačkom seminaru koji organizuje Narodna banka Srbije. Autor pritom zadržava pravo da taj rad kasnije objavi u drugim naučnim ili stručnim publikacijama. Formular za prijavu s tekstom potrebnih saglasnosti (v–d) može se preuzeti nainternet adresi Narodne banke Srbije (www.nbs.rs).

 Kriterijumi za dodeljivanje novčane nagradesu sledeći:

      darad ima karakter originalnog naučnoistraživačkog rada iz oblasti monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija ili finansijske stabilnosti, kao i da nije prethodno objavljen u naučnim ili stručnim publikacijama;

      da su prijava, naučnoistraživački rad (u celini) i potrebni dokazi (navedeni pod b–d u prijavnoj dokumentaciji) podneti u roku navedenom u konkursu.

Komisija ne mora da dodeli nijednu nagradu.

       B. Prijave s potrebnim prilozima dostavljaju se do 30. aprila 2016. godine, uštampanom obliku na adresu: Narodna banka Srbije, Ljudski resursi – za Komisiju za razmatranje prijava i ocenjivanje radova za dodelu novčanih nagrada radi podsticaja naučnoistraživačkog rada u oblastima monetarne ekonomije, supervizije finansijskih institucija i finansijske stabilnosti, Beograd, Kralja Petra br. 12 i elektronskom poštom (u oba formata – MS Word i PDF) na imejl adresunagrada.aleksaspasic@nbs.rs. Bliža obaveštenja o ovom konkursu mogu se dobiti na tel. 011/30-27-149 (kontakt osoba: Milan Šaranović) i 011/30-27-270 (kontakt osoba: Vesna Kožetinac).

Odluke o dodeli nagrada biće donete do 31. maja 2016. godine. Svečana dodela nagrada biće održana u prostorijama Narodne banke Srbije.

Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće se razmatrati.