KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ŠK. 2024/25. GODINE

UNIVERZITET UNION U BEOGRADU

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA –

FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

raspisuje

KONKURS

za upis u I godinu OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

školske 2024/25. godine na studijski program:

EKONOMIJA, FINANSIJE I BIZNIS (240 ESPB) – 50 studenata

 • FINANSIJE I BANKARSTVO
 • DIGITALNA EKONOMIJA

Uslovi za upis

U I godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova);
 • prijemni ispit (test – maksimum 30 bodova);
 • intervju sa članovima Komisije za upis ili rukovodstvom Fakulteta (maksimum 30 bodova).

 

Prijemni ispit (test):

Provera znanja obavlja se pomoću kombinovanog testa koji obuhvata 20 pitanja iz matematike, engleskog jezika, ekonomije i informatike.

 

Rang lista se formira po opadajućem zbirnom broju bodova tri navedena merila.

Postupak sprovođenja konkursa

1) Junski upisni rok:

 • podnošenje dokumenata na konkurs i zakazivanje intervjua do 14. juna 2024. godine od 10.00 do 15.00 časova
 • intervjuisanje kandidata u unapred zakazanim terminima do 21. juna 2024. godine
 • prijemni ispit 27. juna 2024. godine počev od 12.00 časova – elektronskim putem u trajanju od 30 minuta prema dan ranije objavljenom rasporedu
 • objavljivanje rang liste 28. juna 2024. godine
 • upis primljenih kandidata od 1. jula do 3. jula 2024. godine od 10.00 do 15.00 časova.

 

2) Septembarski upisni rok (samo u slučaju da preostane slobodnih mesta)

 • podnošenje dokumenata na konkurs do 28. avgusta 2024. godine od 10.00 do 15.00 časova
 • intervjuisanje kandidata u unapred zakazanim terminima do 2. septembra 2024. godine
 • prijemni ispit 4. septembra 2024. godine počev od 12.00 časova – elektronskim putem u trajanju od 30 minuta prema dan ranije objavljenom rasporedu
 • objavljivanje rang liste 6. septembra 2024. godine
 • upis primljenih kandidata od 9. septembra 2024. godine od 10.00 do 15.00 časova.

 

3) Novembarski upisni rok (samo u slučaju da preostane slobodnih mesta)

 • podnošenje dokumenata na konkurs do 4. novembra 2024. godine od 10.00 do 15.00 časova
 • intervjuisanje kandidata u unapred zakazanim terminima do 6. novembra 2024. godine
 • prijemni ispit 12. novembra 2024. godine počev od 12.00 časova – elektronskim putem u trajanju od 30 minuta prema dan ranije objavljenom rasporedu
 • objavljivanje rang liste 15. novembra 2024. godine
 • upis primljenih kandidata od 18. novembra 2024. godine od 10.00 do 15.00 časova.

 

Potrebna dokumenta za prijavu/upis:

 • prijava na konkurs (formular na sajtu Fakulteta),
 • diploma srednje škole i svedočanstva sva četiri razreda (originali ili overene kopije),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija).

 

Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled

 • lice koje konkuriše za upis ima pravo na žalbu na utvrđeni redosled kandidata,
 • žalba se u pisanom obliku podnosi Dekanu, preko sekretarijata Fakulteta, u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste kandidata,
 • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe. Nakon odlučivanja dekana po žalbama Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu.

 

Pravo na upis

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata. Pravo na upis stiče kandidat koji se na osnovu ostvarenih bodova rangirao u prvih 50 kandidata na konačnoj rang listi.

 

Školarina

Godišnja školarina (koja uključuje kompletnu udžbeničku literaturu, prijavu ispita, obuku za korišćenje bankarskog softvera, obuku za sticanje ECDL sertifikata, odbranu diplomskog rada, izdavanje diplome i potrebnih uverenja) iznosi 2.700 evra, ako se plaćanje vrši odjednom, odnosno 3.000 evra ako se plaćanje vrši u 10 rata. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

Dodatne informacije: 

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd

Kabinet 209, II sprat

Telefoni: 011/26-21-730; 065/26-21-730;  011/26-23-043

E-mail: office@bba.edu.rs