Zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa DDOR-GARANT AD Beograd

Naš fakultet i Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom DDOR-GARANT AD Beograd zaključili su Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, angažovanje eksperata Društva u izvođenju dela nastave iz užestručnih predmeta i druge oblike saradnje.