Dr Azra Sućeska

Vanredni profesor
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
po dogovoru
Osnovne studije:

Menadžment ljudskih resursa
Organizaciono ponašanje
Principi marketinga


Master studije:

Poslovna etika u finansijama

Dr Azra Sućeska

Vanredni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Osnovne studije upisala je 2003. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo (Studijski program: Bankarstvo) Univerziteta „Braća Karić“ Beograd. Na istom fakultetu je diplomirala 2007. godine odbranivši diplomski rad iz predmeta Menadžment ljudskih resursa na temu „Merenje radnog učinka“ sa ocenom 10 i time stekla zvanje diplomirani ekonomista – menadžer u bankarstvu.
Master studije upisala je 2008. godine na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji – Fakultetu za bankarstvo, finansije i osiguranje (Studijski program: Investiciono bankarstvo) Univerziteta Union u Beogradu. Na istom fakultetu je 2010. godine odbranila master tezu iz predmeta Poslovna etika, na temu „Etičke dimenzije menadžmenta ljudskih resursa“ sa ocenom 10 i time stekla zvanje diplomirani ekonomista – master. Na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu obavlja funkciju sekretara časopisa Makroekonomske analize i prognoze (MAP) i časopisa Ekonomske analize.
U toku master studija, a u sklopu Tempus projekta, jedan semestar je pohađala nastavu na fakultetu Suola Amministrazione Aziendale, School of Management, Univerziteta u Torinu (Italija) i uspešno položila sve ispite iz tog semestra.
Godine 2010/11. upisala je doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na studijskom programu iz oblasti menadžmenta koji je u okviru Tempus projekta realizovan u saradnji sa ekonomskim fakultetima iz Beča i Ljubljane. 2016. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu “Etička aspekti menadžmenta ljudskih resursa u procesima tranzicije“ i time stekla akademsku titulu doktora ekonomskih nauka iz oblasti menadžmenta.

Profesionalna karijera

Zaposlena je od 2008. godine na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji – Fakultetu za bankarstvo, finansije i osiguranje, najpre kao saradnik u nastavi, potom kao asistent za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment. Izvodila je vežbe na predmetima: Menadžment ljudskih resursa, Poslovna etika u finansijama, Korporativna kultura i Organizaciono ponašanje. Izabrana je, 2020. godine u zvanje vanrednog profesora. Od 2010. godine angažovana je kao spoljni saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Sućeska, A. (2020). Poslovna etika. Data Status, Beogradska Bankarska Akademija, Beograd, Srbija
  2. Sućeska, A., Pržulj, Ž. (2019). Menadžment ljudskih resursa. Datat status i Beogradska Bankarska Akademija, Beograd, Srbija.
  3. Hanić, A. (2017). Etika menadžmenta ljudskih resursa. Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija