Dr Duško Bodroža

Naučni saradnik
Duško Bodroža
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 202
Vreme prijema:
četvrtak 13.00 – 14.00
Osnovne studije:

Finansijska tržišta,
Korporativne finansije,
Upravljanje finansijskim rizicima


Master studije:

Merdžeri i akvizicije,
Korporativno restrukturiranje,
Finansijski menadžment

Dr Duško Bodroža

Naučni saradnik

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Dr Duško Bodroža je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu u Banja Luci. Diplomirao je na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Univerzitet Union, u Beogradu 2009. godine. Master tezu je odbranio na Beogradskoj bankarskoj akademiji u Beogradu 2011. godine (smer: Investiciono bankarstvo) gde je proglašen studentom generacije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na ekonomski rast zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope“ uspešno je odbranio u julu 2016. godine na Ekonomskom fakultetu, Tehničkog univerziteta u Košicama, Republika Slovačka. Poseduje aktivno znanje engleskog i nemačkog jezika.
Stručno usavršavanje:

 • Maj 2016. godine – ERASMUS+Staff mobility between Serbia and Slovak Republic, Balgrade banking acadamy and Faculty of Economic, Ekonomski fakultet u Košicama, Slovačka.
 • Jul 2013. godine – stručno usavršavanje na Univerzitetu Sophia Antipolis u Nici, Francuska.
  Septembar 2012. godine – stručno usavršavanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Koimbra, Portugal.
 • Jul 2011. – „Summer School“ Evropsko udruženje finansijskih analitčara , Madrid, Španija.
 • Septambar 2010. godine – stučno usavršavanje na SSA Školi menadžmenta Univerzitata u Torinu, Italija.
 • Jul 2010. godine „Letnja škola ekonomije“, Beograd.
 • Od novembra do decembra 2009. godine. stručna praksa u Ministarstvu trgovine i usluga.
 • Od juna do avgusta 2008 i 2009. godine stručna praksa u preduzeću za reviziju i konsalting Delloite d.o.o. Banja Luka.
Profesionalna karijera

Naučnoistraživačku karijeru dr Bodroža je započeo 2010. godine u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu kao istraživač pripravnik. Zvanje istraživač saradnik stekao je 2011. godine, u koje je reizabran 2015. godine. Naučno zvanje naučni saradnik je stekao 2018. godine.
Nastavnu karijeru započeo je 2011. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Na Visokoj školi za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje od februara 2015. godine angažovan je na predmetima Makroekonomija i Finansijski menadžment.
Učestvovao je u realizaciji više naučnih i stručnih projekata koje su finansirali međunarodni i domaći donatori. Autor je većeg broja naučnih radova publikovanih u časopisima od međunarodnog i domaćeg značaja, monografijama, tematskim zbornicima, te na skupovima domaćeg i međunarodnog značaja. Učestvovao je u kreiranju i analizi više dokumenata javnih politika za potrebe Vlade Republike Srbije, regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave. Obavljao je funkciju jednog od urednik časopisa Economic Analysis čiji je izdavač Institut ekonomskih nauka iz Beograda. Jedan je od urednika više tematskih zbornika međunarodnog i nacionalnog značaja. Bio je član programskog odbora nekoliko međunarodnih konferencija i učestvovao je na međunarodnim naučnim skupovima. Recenzent je radova u nekoliko domaćih i inostranih naučnih časopisa. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije od 2018. godine. Član Međusektorske radne grupe za Program ekonomskih reformi (ERP) u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji. Član ERENET-a (Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) od 2012. godine.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

 1. Erić Dejan, Đukić Mihajlo, Bodroža Duško. (2021). Finansijska tržišta X.O., izdavač: Beograd: Data status, Beogradska bankarska akademija, strane. 1-1006
 2. Bodroža Duško, Kolavčić Miloš (2022). The impact of investment on the economic activity of the Balkan silk road Countries, u: Bujan, M.A. (ur.), Beraha, I. (ur.): Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative, strane. 144-171 (izdavač: IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA.
 3. Đukić Mihajlo., Bodroža Duško. (2022). Diaspora contribution to the economic development of the Republic of Serbia: remittances and investments, u: Redžepagić, S. i ostali (ur.), Economic and Financial Implications of Covid-19 Crises, strane. 181-199 izdavači: Université Côte d’Azur, Nica, Francuska.
 4. Bodroža Duško, Đukić Mihajlo. (2018). Influence of FDI Inflows on economic activity in CEE countries, u: Richet, Xavier et al. (ur.) Western Balkans Economies in EU Integration: Past, Present, and Future, strane. 107-132, izdavač: Francuska, Nica: CEMAFI International Association.