Dr Milica Bugarčić

Docent
Milica Bugarčić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 207
Vreme prijema:
sreda 17.00 – 18.00
Osnovne studije:

Mikroekonomija
Principi marketinga
Analiza podataka


Master studije:

Marketing istraživanje
Napredna poslovna analitika

Dr Milica Bugarčić

Docent

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Doc. dr Milica Bugarčić završila je osnovne akademske studije 2014. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije sa prosečnom ocenom 10.00. Master akademske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije studijski program Investiciono bankarstvo završila je 2016. godine sa prosečnom ocenom 10.00, na osnovu čega ju je Nastavno-naučno veće Fakulteta proglasilo za studenta generacije master akademskih studija 2016. godine.
Doktorske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji, studijski program Finansije, završila je 26. decembra 2019. godine sa prosečnom ocenom 10.00 odbranivši doktorsku disertaciju „Istraživanje uticaja dohotka na tražnju za potrošnim dobrima – Teorijsko-metodološke osnove i empirijska primena“ pod mentorstvom profesora emeritusa dr Hasana Hanića.

Profesionalna karijera

Uporedo sa pohađanjem nastave na master studijama bila je angažovana kao student demonstrator na predmetu Berzansko poslovanje koji se izučava na osnovnim akademskim studijama. U periodu od novembra 2017. do marta 2020. godine bila je angažovana kao asistent za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije na predmetima Mikroekonomija, Investicije u hartije od vrednosti i Savremeno investiciono bankarstvo. U martu 2020. godine izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu Union u Beogradu za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije, a u maju 2023. godine i za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment. Od aprila 2020. godine angažovana je kao spoljni saradnik Instituta ekonomskih nauka, a od aprila 2021. angažovana je kao Nacionalni konsultant United Nations Development Program-a.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Grubišić, Z. Vuković, D. Hanić, H. Bugarčić, M. (2022). Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade Banking Academy, Belgrade.
  2. Grubišić, Z. Vuković, D. Hanić, H. Bugarčić, M. (2021). Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade Banking Academy, Belgrade.
  3. Grubišić, Z. Vuković, D. Hanić, H. Bugarčić, M. (2020). Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade Banking Academy, Belgrade.