Dr Mladenka Balaban

Vanredni profesor
Mladenka Balaban
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
ponedeljak 16.00 – 17.00 (na fakultetu)
Osnovne studije:

Korporativne finansije,
Osiguranje i
Savremeno investiciono bankarstvo


Master studije:

Finansijski menadžment

Dr Mladenka Balaban

Vanredni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Prof. dr Mladenka Balaban je rođena 1972. godine u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1995. godine na smeru bankarstvo, finansije i osiguranje, a magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2007. godine na BK Univerzitetu, Fakultetu za menadžment.

Profesionalna karijera

Svoju profesionalnu karijeru počinje u Saobraćajnom institutu CIP, gde je radila na mestu stručnog saradnika za istraživanja od 1996-2001. godine. Od 2001-2003. godine bila je zaposlena u Evropa osiguranju na mestu šefa plana i analize, a od 2003-2005. godine na mestu finansijskog direktora. Od 2005-2009. godine je bila zaposlena na Univerzitetu BK, na mestu Izvršnog direktora za finansije. Od 2012-2016. godine bila je zaposlena u AXA osiguranju na poziciji savetnika predsednika Upravnog odbora, direktora trening centra i direktora interne revizije. Od 2016.-2108 godine bila je zaposlena je u Merkur osiguranju na mestu direktora odeljenja za bankoosiguranje. Od 2018. godine angažovana je kao savetnik Svetske banke u Ministarstvu finansija Republike Srbije.
Na Fakultetu za menadžment BK bila je angažovana od 2006-2009, gde je, obavljala funkciju Predsednika Saveta Fakulteta za menadžment. Od 2009. godine je angažovana u nastavi na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, finansije i osiguranje, gde je i stekla profesorsko zvanje. Od 2010-2012. godine bila je zaposlena u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu u zvanju naučni saradnik. Od 2012 -2013 godine bila je angažovana kao profesor na Američkom univerzitetu u Sarajevu Član je Društva ekonomista Beograda i Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT, od 2010-2014 bila je član Komisije za polaganje stručnog ispita za posrednike i zastupnike u AZORS Republika Srpska. Pored toga, u Narodnoj Banci Srbije od decembra 2019 godine. Rešenjem Guvernera imenovana je za člana Komisije za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja posrednika i zastupnika u osiguranju.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Balaban M., Hadžic D., Šuput S. (2022):Impact of covid-19 on insurance in the Western Balkan region, Economic and financial implications of covid-19 crises, Balkan Institute of science and innovation – BISI, Université Côte d’Azur, France
  2. Biljana Ilić, Gordana Đukić, Mladenka Balaban (2019): Sustainability of Mandatory Pension Insurance in the Circular Economy : A Comparative Analysis Handbook of research on entrepreneurship development and opportunities in circular economy. – Str. 125-143. IGGi Global
  3. Balaban M. i Grubištić Z.,(2010), Finansijski menadžment, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, udžbenik
  4. Balaban M. i Bojović P (2008)., Upravljanje poslovnim finansijama, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009, udžbenik
  5. Balaban M., Osiguranje u savremenom svetu, knjiga, Čikoš, Subotica