Petar Dimić

Predavač van radnog odnosa (master ekonomista)
Petar Dimić
Kontakt podaci i vreme prijema
Vreme prijema:
utorak 19.00 – 20.00
Osnovne studije:

Upravljanje finansijskim rizicimaa


Petar Dimić

Predavač van radnog odnosa (master ekonomista)

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Petar Dimić je rođen u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2005. godine na smeru računovodstvo i revizija / opcija finansijsko upravljanje i restruktuiranje. Zvanje Mastera ekonomskih nauka je stekao na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji 2020.godine na temu ‘’Strategije merdžera i akvizicije u bankarskom sektoru’’. Trenutno je na doktorskim studijama na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji gde priprema doktorsku disetraciju. Njegova istarživačka delatnost usmerena je najviše u pravcima transakcija spajanja i akvizicija banaka na lokalnom i međunarodnom tržištu, međunarodnih finansijskih institucija, makroekonomija i slično.

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započinje 2005.godine na letnjoj praksi u prestižnoj kompaniji PwC na poslovima revizije banaka i preduzeća kao saradnik. Iste godine dobija stalno zaposlenje u društvu za reviziju i računovodstvo BDO BC Exce na poslovima revizije i due dilligence gde provodi skoro tri godine. U periodu 2008-2015. godne, karijeru nastavlja u NLB Grupi najpre u NLB LHB Banci, godinu dana, na poslovima Corporate Account Managera a zatim u NLB Leasingu od 2009-2015. godine na poslovima finansijskog kontrolinga, upravljanja rizicima, izrade plana i strategije poslovanja. Prelaskom iz bankarstva/lizinga 2015.godine u društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR – Garant nastavlja karijeru u finansijskim institucijama na mestu CFO/Finansijskog direktora društva i fondova. Konačno od 2016-2023. godine karijeru nastavlja u Komercijalnoj banci AD na poslovima upravljanja supsidijarima i regionalnom ekspanzijom banke na poziciji finansijskog menadžera.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE