Prof. dr Branko Živanović

Redovni profesor
Branko Živanović
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 301
Vreme prijema:
utorak 17.00 – 18.00
četvrtak 17.00 – 18.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Bankarstvo,
Bankarsko poslovanje


Master studije:

Bankarski menadžment

Prof. dr Branko Živanović

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Prof. Dr Branko Živanović je redovni profesor Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovnu i srednju školu završio je u Šapcu sa odličnim uspehom. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, u periodu 1991 – 2003 diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Oblast njegovog naučnoistraživačkog rada obuhvata: aspekte kreditne analize u korporativnom bankarstvu, kamatne i valutne transformacije, upravljanje rizicima u komercijalnom bankarstvu i strategije restruktuiranja neperformansnih bankarskih plasmana.

Tokom studija nagrađivan je za postignute rezultate: nagrada Univerziteta u Beogradu za najbolji prosek 10.00 – 1987/88, 1988/89 i 1989/90. Nagrada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za postignut izuzetan uspeh dodeljena mu je 1990. Bio je stipendista institucija: Univerzitet u Beogradu, Republička agencija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Tokyo, Japan.

Usavršavao se na: Business School – University of Greenwich, London UK, SAA Torino – University of Turin, Italy, University Danubius, Galati, Romania, Graduate School and Research of Economics and Management- University Cote d’Azure Nice France

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započinje u INVESTBANCI A.D. Beograd 1992. godine gde je radio kao saradnik na međubankarskom deviznom tržištu Narodne banke SRJ. Od 2002. godine angažovan je kao izvršni savetnik komercijalnih banaka i v.d. direktora u sektorima privrede u Eksport import banka Eksimbanka A.D. Beograd i Privredina banka A.D. Beograd. U kontinuitetu je angažovan kao savetnik uglednih kompanija, generalnih direktora i član nadzornih tela i upravnih odbora. Bio je konsultant na projektima finansiranim od strane USAID, EU, KFB i SECO. Takođe, redovan je konsultant rukovodstva CEFE Srbija na projektima u domenu finansiranja malih i srednjih preduzeća, kao i bankarstva u domenu pripreme i sprovođenja projekata.

Na Fakultetu za menadžment, Univerzitet BK bio je angažovan u periodu 1996-2008. godine, gde je biran za asistenta, docenta i vanrednog profesora. Za vanrednog profesora Beogradske bankarske akademije Univerziteta Union, izabran je 2008. godine. Na Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije od tada izvodi nastavu na predmetima: Bankarstvo i Bankarsko poslovanje na redovnim studijama i Bankarski menadžment na master studijama. Za šefa katedre za Ekonomiju i bankarstvo izabran je 2009. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2022. godine.

Kao gostujući profesor od 2009. do 2017. godine angažovan je na master programu Montenegro Business School Univerziteta Mediteran u Podgorici, predmetu Menadžment u bankarstvu.
Obavljao je funkciju člana Upravnog odbora fonda – SYLLF, Tokio, Japan, ogranak u Srbiji.
U periodu 2004/06. godine bio je angažovan kao predavač i supervizor na specijalističkim kursevima – Finansiranje malih i srednjih preduzeća ispred sledećih institucija: Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Beograd u saradnji sa EAR-om (European Agency for Reconstruction), Privredna komora Srbije, CEFE Beograd (Creation of Enterprises by Formation of Enterpreneurs).

Angažovanja od značaja u periodu od 2013. do 2023. godine:

 • Šef Katedre za Ekonomiju i finansije na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije;
 • Član Saveta univerziteta Union Beograd od 2016. godine;
 • Gostujući profesor na Montenegro Business School Univerziteta mediteran Podgoriac na predmetu Menadžment u bankarstvu u periodu 2009-2017. godine;
 • Gostujući profesor na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu u periodu od 2016-2020. godine;
 • Član redakcijskog odbora i recenzent časopisa Srpska nauka danas čiji je izdavač Zadužbina Andrejević Beograd;
 • Član recezentskog odbora časopisa Ekonomski horizonti, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu;
 • Recenzent časopisa Economic Analysis Instituta ekonomskih nauka Beograd;
 • Član žirija / komiteta za dodelu godišnje nagrade Zadužbine Andrejević i objavljivanje naučnih monografija nastalih na osnovu doktorskih i master radova, kao i naučnih studija;
 • Savetnik generalnih direktora i član upravnih odbora preduzeća u Srbiji i konsultant za dokapitalizaciju i njihovo restrukturiranje;
 • Redovni konsultant rukovodstva CEFE Srbija na projektima u domenu finansiranja MSP, kao i bankarstva u delovima pripreme i sprovođenja projekata.
 • Redovni konsultant rukovodstva firme MAXIMA Consulting na projektima finansiranim od strane USAID, EU i SECO („Reform of local finance“, „Improvement of Budgeting System multi-annual budget framework and PIFC“, „Developement of Financial System in Rural Areas in Serbia“).

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

 1. Živanović, B., (2022), Devizno tržište i upravljanje valutnim rizikom u komercijalnobankarskoj industriji, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i Finansije, ISBN 978-86-7852-069-3, COBISS.SR-ID 79334921