Prof. dr Dejan Erić

Redovni profesor
Dejan Erić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 207
Vreme prijema:
po dogovoru
ponedeljak 12.00 – 13.00
Osnovne studije:

Osnove menadžmenta
Finansijska tržišta
Strategijski menadžment
Korporativno restrukturiranje
Merdžeri i akvizicije


Master studije:

Finansijske tehnologije


Doktorske studije:

Merdžeri i akvizicije u finansijskom sektoru
Korporativno restrukturiranje i preduzetništvo


Prof. dr Dejan Erić

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Prof. dr Dejan Erić rođen je 1962. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet u Beogradu koji završava 1986. godine sa prosečnom ocenom 9,74. U toku studija dva puta je nadrađivan od strane Fakulteta za postignuti uspeh (1984 i 1985). Na istom fakultetu je upisao magistarske studije na smeru Moneterna ekonomija i bankarstvo i završio ih sa prosečnom ocenom 9,87. Magistarsku tezu pod naslovom „Struktura kapitala i strategijsko upravljanje preduzećem“ odbranio je 1992. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Strategije restrukturiranja preduzeća“ takođe je odbranio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine.
U toku svoje akademske karijere obavio stručna usavršavanja u: 1. Velikoj Britaniji na London School of Economics školske 1990/91 godine. 2. SAD na University of Nebraska at Omahau okviru Fulbright programa (kalendarska 2002. godina). Tokom boravka u SAD obišao i gostovao na preko 20 prestižnih univerziteta i uspostvio veoma intenzivnu akademsku i profesionalnu saradnju. 3. Italiji – na Univerzitetu u Torinu – Fakultetu za menadžment (SAA) u okviru TEMPUS projekta BOUNA kojih je BBA razvila program dvojne diplome (više puta u periodu 2008-2010). 4. Fransuckoj na Universite Nice – Sophia Antipolis na Fakultetu (Institutu) za ekonomiju i menadžment u okviru Basileus programa (2010/11. školska godina).

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započeo odmah nakon diplomiranja u građevinskoj kompaniji Energoprojekt gde je radio u periodu od 1987. do 1989. godine. Nakon toga prelazi na Ekonomski fakultet u Beogradu gde radi od januara 1989. do 1. oktobra 2005. godine. U periodu 1989 – 1992. radi kao asistent pripravnik, a od 1992. do 1995. godine kao asistent na predmetu Planiranje i razvojna politika preduzeća. Od 1996. do 2001. godine radi kao docent na istom predmetu a od 2001. godine kao vanredni profesor. Izvodio je nastavu na osnovnim akademskih studijama na predmetima Strategijski menadžment i Finansijska tržišta (kreirao prvi program tog predmeta). Na magistarskim studijama je izvodio nastavu iz predmeta Teorije organizacije i menadžmenta, Finansijski menadžment u agrobiznisu i Finansijska tržišta.
Od 1. oktobra 2005. godine radi na BBA, gde je izabran u zvanje redovnog profesora 2006. godine. U periodu od 2006. do 2015. godine obavljao je dužnost direktora Instituta ekonomskih nauka, jednog od osnivača BBA. Na BBA obavljao funkciju prodekana u periodu 2005-2006. i dekana od 2017. godine. Izvodio nastavu i ispite na više fakulteta u zemlji: Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, Elektrotehničkom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu za menadžment BK, Educons univerzitetu i u inostranstvu: Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Košicama, Univerzitetu u Nici, Fakultetu za menadžment Univerziteta u Torinu, Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Montenegro Business Scholl i drugi. Obavljao veći broj funkcija – član Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, član upravnih odbora Atlas (Pireus) banke, Jubmes banke, Komercijalne banke, član Nadzornog odbora Uniqa neživotnog osiguranja, kao i više drugih privrednih organizacija.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Erić D., Đukić, M. Bodroža, D. (2021) „Finansijsko tržište X.O.”, Data Status i Beogradska bankarska akademija, Beograd (Monografija od istaknutog nacionalnog značaja – M41)
  2. Erić D., Stošić I. i Redžegapić S. (2016) „Restructuring Processes in EU and Southeastern European Countries”, Cemafi International, Nice, France
  3. Erić D. i Stošić I. (2013) „Korporativno restrukturiranje”, Čigoja štampa i Beogradska bankarska akademija, Beograd
  4. Erić D. i Djukić M. (2012) „Finansijska tržišta u uslovima krize”, Beogradska bankarska akademija, Beograd
  5. Erić D., Beraha I., Djuričin S., Kecman N., Jakišić B. (2012) „inansiranje malih i srednjih preduzeća u _Republici Srbiji”, Institut ekonomskih nauka i Privredna komora Srbije, Beograd