prof. dr Hasan Hanić

Profesor emeritus
Hasan Hanić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 208
Vreme prijema:
utorak 12.30 – 14.30
sreda 17.00 – 18.00
Master studije:

Marketing istraživanje
Napredna poslovna analitika
Metodologija naučnih istraživanja
Marketing informacioni sistemi


Doktorske studije:

Metodologija ekonomskih istraživanja
Ekonometrija
Multivarijaciona analiza


prof. dr Hasan Hanić

Profesor emeritus

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Završio je osnovne i magistarske studije i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je biran u sva nastavna zvanja od asistenta-pripravnika do redovnog profesora. Bio je prodekan Ekonomskog fakulteta (u tri mandata) i po ovlašćenju obavljao dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu obavljao je i brojne druge funkcije: bio je direktor Naučnoistraživačkog centra, direktor Izdavačkog centra, predsednik Komisije za poslediplomske studije, Rukovodilac smera na magistarskim studijama Informacioni sistemi i upravljanje. Bio je takođe član Stručnog veća za ekonomske, pravno-ekonomske, agroekonomske, statističke i demografske nauke Univerziteta u Beogradu, član Skupštine Univerziteta u Beogradu, dekan Beogradske bankarske akademije (u tri mandata), prorektor (u dva mandata) i član Senata Univerziteta Union u Beogradu (u tri mandata), član Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka Beograd, predsednik Upravnog odbora Univerziteta Mediteran Podgorica, član Konferencije univerziteta Republike Srbije, član Republičke komisije za reformu obrazovanja Republike Srbije i član Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja Republike Srbije.

Profesionalna karijera

Obavljao je brojne stručne funkcije: bio je član Nacionalnog saveta za privredni oporavak Vlade Republike Srbije, predsednik Nadzornog odbora Atlas Banke, predsednik Nadzornog odbora Kopaonik osiguranja, predsednik Upravnog odbora Atlasmont banke i član raznih stručnih organa i tela u oblasti finansija i visokog obrazovanja. Od aprila 2018. godine član je i potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, od 2019. godine do maja 2023. godine obavljao je funkciju predsednika Upravnog odbora, a od maja 2023. godine obavlja funkciju predsednika Odbora za reviziju Agencije za osiguranje depozita Republike Srbije.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Grubišić, Z. Vuković, D. Hanić, H., Bugarčić, M. (2022). Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade Banking Academy, Belgrade.
  2. Hanić, H. Vuković, D. Kamenković. S. (2017). Europe and Asia: Economic integration prospects. Belgrade Banking Academy, Belgrade.
  3. Hanić, H. i Grubišić, Z. (2015), New economic policy reforms, Belgrade banking academy, Belgrade.
  4. Hanić, H. Ozer, M. Grubišić, Z. i Domazet, I. (2013), Post crisis recovery, Beogradska bankarska akademija, Institut ekonomskih nauka, Beograd.
  5. Andrade, J. S. Simoes, M. Stošić, I. Erić, D. i Hanić, H. (2012), Managing structural changes: trends and requirements, Faculty of Economics of the University of Coimbra, Coimbra.