Prof. dr Ivana Simeunović

Redovni profesor
Ivana Simeunović
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
sreda 13.00 – 14.00 (na fakultetu)
četvrtak 18.00 – 19.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Finansijska statistika,
Finansijska i aktuarska matematika,
Osiguranje,
Upravljanje finansijskim rizicimaDoktorske studije:

Multivarijaciona analiza


Prof. dr Ivana Simeunović

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Ivana Simeunović rođena je 1978. godine u Čačku, gde je završila osnovnu i srednju školu. Po završetku gimnazije prirodno-matematičkog smera upisala je Matematički fakultet u Beogradu na kojem je diplomirala 2002. godine. Magistarske studije na smeru Aktuarstvo završila je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Matematičko-statistički osnovi utvrđivanja premije imovinskog osiguranja“, čime je stekla titulu magistar statističkih nauka. Godine 2010. je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Statističko-aktuarske osnove i rešavanje problema u procesu utvrđivanja premije u osiguranju od autoodgovornosti“ na Beogradskoj bankarskoj akademiji pod mentorstvom prof. dr Hasana Hanića.
Tokom 2008-2009. godine pohađala je obuku sprovedenu pod nadzorom NBS koja je usaglašena sa međunarodnim programom za sticanje licence ovlašćenog aktuara, nakon čega je postala rukovodilac ove obuke koja se u periodu 2009-2014 odvijala na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Profesionalna karijera

Prvo radno iskustvo stekla je u periodu 2002-2003 radeći kao profesor matematike u privatnoj škloli Cosmopolitan. U periodu 2003-2005. boravila je u SAD, gde je bila zaposlena kao computer-expert u internacionalnoj kompaniji Rimaco, USA. Od 2012. godine do danas angažovana je kao predavač u okviru Link group, Business Academy gde izvodi nastavu na predmetima Finansijska matematika i Kvantitativne metode.
Od 2005. godine do danas zaposlena je u stalnom radnom odnosu na Beogradskoj bankarskoj akademiji gde je birana u više zvanja i gde izvodi nastavu na svim nivoima studija. U periodu od 2011-2014 bila je član Saveta Fakulteta, dok je od 2015. godine član saveta Univerziteta.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Hanić H., Simeumović, I. (2017). Osnovi finansijske statistike, Beogradska bankarska akademija, Beograd, COBISS.SR-ID 230078476, 277 str.
  2. Simeunović I. (2013). Finansijska matematika sa elementima opšte matematike primenjene u ekonomiji, Beograd, Beogradska bankarska akademija-Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje, COBISS.SR-ID 200846860, ISBN 978-86-7852-035-8, 412 strana.
  3. Simeunović I. (2009). Zbirka rešenih zadataka iz finansijske statistike, Beogradska bankarska akademija, Beograd, COBISS.SR-ID 155105036