Prof. dr Mališa Đukić

Redovni profesor
Mališa Đukić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
sreda 16.00 – 17.00 (na fakultetu)
sreda 17.30 – 18.30 (onlajn)
Osnovne studije:

Monetarna ekonomija,
Javne finansije,
Finansijska tržišta,
Međunarodne poslovne finansije


Master studije:

Upravljanje projektima,
Portfolio menadžment


Doktorske studije:

Međunarodna finansijska tržišta,
Teorije finansija


Prof. dr Mališa Đukić

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. odnosno 2008. godine sa prosečnom ocenom 10. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Budimpešti Korvinus Univerziteta 2001. godine (smer: Međunarodna ekonomija i finansije).
Dobitnik je stipendije Evropske komisije za postdoktorsko istraživanje koje je sprovedeno na Université Nice Sophia Antipolis u oblasti finansijskih tržišta i rezultovalo objavljivanjem monografije i naučnih radova. Učestvovao je u radu stručnih seminara i međunarodnih i domaćih konferencija.

Profesionalna karijera

Prof. dr Mališa Đukić je redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u oblasti ekonomija.
Od 2002. godine radi na projektima Evropske unije i Svetske banke u oblasti finansija, ekonomske isplativosti infrastrukturnih projekata i upravljanja projektima. Od 2002. do 2007. je radio kao saradnik Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2008. godine radi na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije kao nastavnik na predmetima iz oblasti finansija.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Erić D., Đukić, M. i Bodroža, D. (2021) „Finansijsko tržište X.O.”, Data Status i Beogradska bankarska akademija, Beograd (Istaknuta monografija nacionalnog značaja, M41 – odlukom Matičnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke od 14.12.2021)
  2. Đukić, M. (2018). Infrastrukturne investicije: ekonomska i finansijska analiza, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, str.92.
  3. Erić, D., Đukić, M. (2012). Finansijska tržišta u uslovima krize, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, str. 403.
  4. Đukić, M. (2006). Harmonizacija poreza na dodatu vrednost u Evropskoj uniji, Litopapir, str.126.